Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
52
1- Patikrinti, ar C pav. jungiklis yra nustatytas “OFF”
padėtyje.
2- Įvesti tiekiamo laido žiebtuvėlinį kištuką (B-10 pav.)
į atitinkamą automobilio arba vandens transporto
priemonės lizdą.
3- Įvesti atitinkamą tiekiamo kabelio spyruoklinį
perjungiklį (B-9 pav.) į paleidiklio įkrovimo lizdą (A-7
pav.).
PASTABA: ši funkcija leidžia išlaikyti gerą paleidiklio
įkrovimo lygį kelionės metu ir gali neleisti pasiekti visiško
įkrovimo.
Pb
AKUMULIATORIAUSŠALINIMAS
Išeikvotas paleidiklio akumuliatorius turi būti perdirbamas.
Kai kuriose valstybėse tai yra privaloma. Dėl informacijos
apie kietų atliekų perdirbimą, susisiekti su vietinės
valdžios institucijomis.
ĮSPĖJIMAS: Nešalinti akumuliatoriaus padegant. Tai
gali sukelti sprogimą. Prieš pašalinant akumuliatorių,
uždengti atvirus terminalus tam tikslui skirta izoliacine
juosta, tokiu būdu bus išvengta trumpųjų sujungimų.
Nelaikyti akumuliatoriaus netoli intensyvaus šilumos
šaltinio ar ugnies, nes tai gali sukelti sprogimą.
SPECIFIKACIJOS
12V PALEIDIKLIS
Akumuliatorių rūšis:
- 12V hermetiškas švino akumuliatorius, įkraunamas.
Akumuliatoriaus galingumas:
- 34Ah
Išėjimo srovė:
- 1800 A didžiausia srovė;
Variniai laidai:
- izoliuoti PVC
Laido ilgis:
- 100cm
Lemputė:
- Signalinė lemputė
Išėjimo lizdas:
- du žiebtuvėlio tipo lizdai 12VDC / maksimali srovė 10A
Savybės:
- jungiklis 12V / OFF;
- išėjimo saugiklis nuo perkrovų;
- automatinis įkrovimo lygio nutraukimas;
- sukeisto poliškumo signalinė lemputė ir garsinis
signalas.
Svoris:
- 14kg
Tiekiami priedai:
- Maitintuvas (B-7 PAV.) 12VDC/1200mA išėjimas;
- Prijungumo input/output laidas (B-10 PAV.).
12V / 24V PALEIDIKLIS
Akumuliatoriaus rūšis:
- 12V hermetiškas švino akumuliatorius, įkraunamas.
Akumuliatoriaus galingumas:
- 44Ah
Išėjimo srovė:
- 2500 A didžiausia srovė
Variniai laidai:
- izoliuoti PVC
Laido ilgis:
- 100cm
Lemputė:
- Signalinė lemputė
Išėjimo lizdas:
- du žiebtuvėlio tipo lizdai 12VDC / maksimali srovė 10A.
Savybės:
- jungiklis 12V -24V / OFF;
- išėjimo saugiklis nuo perkrovų;
- automatinis įkrovimo lygio nutraukimas;
- sukeisto poliškumo signalinė lemputė ir garsinis
signalas.
Svoris:
- 16.5kg.
Tiekiami priedai:
- Maitintuvas (B-7 PAV.) 12VDC/1200mA išėjimas;
- Prijungimo input/output laidas (B-10 PAV.).
____________________(ET)____________________
KASUTUSJUHEND
ÜLDIST
Tõhus teisaldatav akuga käiviti. Ideaalne mistahes
olukorras, kui vajate käivitit. Kasutada saab paatide, nii
sõidu-kui veoautode, generaatorite jne. jaoks.
Sobib kasutamiseks mistahes 12V või 24V
käivitussüsteemiga.
Käivitil on HOOLDUSVABAD HERMEETILISED
AKUD, tänu millele saab seadme paigutada ükskõik
millises asendis ükskõik kuhu ilma, et tekiks happe
väljavoolamisoht.
Lisaks sellele on käivitil lüliti, mis tuleb seadme
kasutamiseks aktiveerida.
Käiviti saab mugavalt paigutada kas istme alla või selle
taha või siis hoida seda käepärases kohas.
Hoidkekäesolevkasutusjuhendalles.
Juhend on oluline osa seadmest, kuna selles on ära
toodud turvanõuded-ja juhised, töö-ja hooldustoimingute
kirjeldused, osade nimekiri ja seadme tehniline info.
Hoidke juhendit võimaliku vajaduse puhuks kindlas ja
kuivas kohas.
ENNE KÄIVITI KASUTAMIST LUGEGE KÕIK JUHISED
LÄBI!
TURVANÕUDED-JA JUHISED
Tähelepanu: kehavigastuste ja seadmestiku
kahjustamise vältimiseks tuleb käiviti kasutamisel
rangelt kinni pidada elementaarsetest turvareeglitest.
1-
Kaitske silmi. Kandke plii-hape
akumulaatoritega töötamisel alati
kaitseprille.
2-
Vältige kokkupuudet akus oleva happega.
Juhul kui hapet akust välja pritsib või kui
kasutaja sellega kokku puutub, tuleb
happega saastunud kohta viivitamatult puhta veega
loputada. Loputamist tuleb jätkata arsti saabumiseni.
3-
Kaablid tuleb kindlasti ühendada õige
polaarsusega.
Ühendage punane laadimisklamber aku
positiivse (sümbol +) klemmi külge.
Ühendage must laadimisklamber masina šassii
külge, võimalikult kaugele akust ja kütusetorust.
- Kasutage käivitit ainult korralikult õhutatud
ruumides. Ärge üritage käivitamist juhul, kui ruumis
leidub kergestisüttivaid gaase või vedelikke.
- Punane ja must klamber ei tohi kokku puutuda,
kuna vastasel juhul võivad need või siis muud
metallesemed sulada. Klambrid tohib panna ainult
52

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info