Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
51
Naudojant bet kokias kitas dalis, garantija neteks
galiojimo.
17- Visą laiką išlaikyti tinkamą stabilią padėtį ir stabilius
atramos taškus.
Nevaikštinėti ant laidų ar elektros struktūrų.
18- Rūpestingai atlikti paleidiklio techninę priežiūrą.
Reguliariai tikrinti laidus, ir, esant reikalui, kviesti
įgaliotąjį techniką jų pataisymui.
19- Patikrinti, ar nėra pažeistų dalių. Prieš naudojant šį
paleidiklį, atidžiai patikrinti visas dalis, kurios atrodo
pažeistos bei įsitikinti, ar jos dar gali taisyklingai
veikti. Patikrinti, ar laidai yra gerai pritvirtinti prie
paleidiklio. Patariama leisti kvalikuotam technikui
pakeisti pažeistas detales arba jas pataisyti.
Nenaudoti paleidiklio jei bet kuris jungiklių neveikia
taisyklingai padėtyse ON /OFF.
EKSPLOATAVIMAS
DĖMESIO: Elektros smūgis gali
sąlygoti sužeidimus arba mirtį. Vengti kontakto su
atvirais elektros laidais.
Paleidiklis yra sukurtas naudojimui automobiliuose ar
vandens transporto priemonėse. Kitas automobilis arba
230VAC elektros lizdas nėra reikalingi.
Atokiose vietovėse arba ekstremaliu atveju šį paleidiklį
taip pat galima naudoti kaip nešiojamą 12 VDC elektros
šaltinį.
Paleidiklionaudojimas:
DĖMESIO: atlikti visus nurodymus tiksliai
laikantisžemiauaprašytostvarkos!
- Įsitikinti, ar paleidiklis yra išjungtas: pav. C jungiklis turi
būti OFFpadėtyje.
- Įsitikinti, kad norimas paleisti automobilis arba vandens
transporto priemonė yra išjungti (jungiklis arba
užvedimo raktelis yra OFF padėtyje).
- Sujungti pradžių raudoną gnybtą (+) prie teigiamo
terminalo, esančio ant automobilio akumuliatoriaus.
- Paskui sujungti juodąjį gnybtą (-) su nejudančia variklio
metaline detale; nejungti gnybto prie akumuliatoriaus
neigiamo poliaus.
DĖMESIO:PAVOJUS!
Čia pateikti simboliai įspėja, kad
raudonos signalinės lemputės
užsidegimas (A-1 pav.) ir akustinio
signalo atsiradimas žymi
“SUKEISTAS POLIŠKUMAS,
PAVOJUS!”.
Jokiais būdais nejungti paleidiklio jungiklio ir
pašalintilaidus!
Priešatliekantkątikaprašytussujungimus,patikrinti
taisyklingąautomobilioakumuliatoriausirpaleidiklio
poliškumą.
- Neveikiant garsiniam signalui ir prie išjungtos raudonos
lemputės nustatyti paleidiklio jungiklį (C pav.) ties
12V arba 24V (jei yra), atsižvelgiant į norimo paleisti
automobilio atitinkamą įtampą.
- Nustatyti automobilio arba vandens transporto
priemonės jungiklį ON padėtyje. Palaukti apytiksliai
vieną minutę. Nustatyti automobilio jungiklį į paleidimo
padėtį, tačiau šis laikas negali viršyti 3÷4 sekundžių.
Jei automobilis arba vandens transporto priemonė
nepasileidžia, palaukti bent 3 minutes ir vėl pakartoti
bandymą.
Dėmesio: Niekada neleisti juodiems ir
raudoniems gnybtams paliesti laidą arba
susiliestitarpusavyje.
Dirbant varikliui, tiksliai paeiliui atlikti tokius nurodymus:
1. Išjungti paleidiklį: jungiklis OFF padėtyje.
2. Atjungti nuo automobilio juoduosius gnybtus
(neigiamas).
3. Atjungti nuo automobilio raudonuosius gnybtus
(teigiamas).
4. Vėl padėti gnybtus į jų vietą.
Patariama vos tik bus įmanoma įkrauti paleidiklį.
Paleidiklionaudojimasenergijostiekimui:
- Pakelti žiebtuvėlio tipo dangtelį (A-2 pav.).
- Įvesti norimo maitinti prietaiso žiebtuvėlio kištuką į A-2
pav. lizdą.
ĮKROVIMAS
Svarbu! Siekiant išsaugoti akumuliatoriaus
vientisumą, prieš naudojimą įkrovinėti 12 valandų,
taippatįkrautipokiekvienonaudojimoir,betkokiu
atveju,kas3mėnesius.
Bloką galima įkrauti naudojant 230VAC maitinimą
(naudojant tiekiamą maitintuvą) arba 12VDC maitinimą.
Patariama nuolat išlaikyti visiškai įkrautą akumuliatorių.
Žemas įkrovimo lygis gali sutrumpinti akumuliatoriaus
eksploatavimo laiką. Atsiminti, kad laikas, reikalingas
akumuliatoriui įkrauti, priklauso nuo jau atliktų paleidimų
skiačiaus. Norint patikrinti, ar akumuliatorius turi būti
įkrautas, paspausti A-3 pav. mygtuką.
A-4 pav. trys signalinės lemputės parodo akumuliatoriaus
įkrovimo lygį pagal tokias reikšmes:
-
: akumuliatorius yra smarkiai išsikrovęs;
-
: akumuliatorius yra išsikrovęs;
-
: akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
A-5 pav. raudona signalinė lemputė“Charging” užsidega
kai blokas yra įkraunamas.
Geltona signalinė lemputė “Remove Charger”,
pavaizduota A-6 pav., užsidega įkrovimo fazės metu,
kai įsijungia kontrolinis įtaisas, apsaugantis įkroviklį arba
akumuliatorių. Patariama ištraukti įkroviklio spyruoklinį
perjungiklį iš įkrovimo lizdo.
ĮkrovimasA230VACsrove
DĖMESIO:Naudotitiktiekiamąmaitintuvą!
1- Pirmiausiai įvesti maitintuvo
kištuką (B-7 PAV.) į 230VAC lizdą.
Po to įvesti atitinkamą išėjimo kištuką (B-8 PAV.) į
įkrovimo lizdą.
2- Patikrinti, ar C pav. jungiklis yra nustatytas “OFF”
padėtyje.
3- Užsidega signalinė lemputė “Charging”, o paleidiklis
yra įkrovimo fazėje. Paleidiklis yra aprūpintas
kontrolės įtaisu, kuris leidžia išvengti akumuliatoriaus
ir maitintuvo perkrovos. Palikti sistemą krautis visą
reikiamą laiką.
Pastaba: norint patikrinti akumuliatoriaus įkrovimo
lygį,atjungtimaitintuvąirpaspaustiA-3pav.mygtuką:
A-4pav.signalinėslemputėsparodoakumuliatoriaus
įkrovimolygįpagalaukščiauaprašytasreikšmes.
Įkrovimasautomobilyje12VDCsrove:
DĖMESIO: Atlikti įkrovimo operaciją, kai
automobilisyraužvestas.
51

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info