497528
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
3
651Cazur
POLSKI
Dla własnego bezpieczeństwa przez podłączeniem urządzenia do gniazdka
zasilania sieciowego należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa. Przestrzeganie ich pozwoli również na uzyskanie najlepszych
efektów i zwiększenie trwałości urządzenia:
1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z
instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery,
piecyki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
9. Nie podłączaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i z
uziemieniem. Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki – jeden szerszy i jeden
węższy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki
wtyk lub trzeci bolec spełnia rolę zabezpieczenia. Jeżeli wtyczka nie pasuje
do gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany
przestarzałego gniazdka.
10. Unikaj stąpania po przewodzie zasilającym lub jego zaginania, szczególnie
przy wtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z
urządzenia.
11. Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj wyłącznie z wózkiem, podstawą, trójnogiem,
wspornikiem lub stolikiem określonym przez producenta lub
sprzedawanym wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania z
wózka zachowaj ostrożność podczas przesuwania w celu
zapobiegnięcia urazom wynikającym z przewrócenia się wózka
z urządzeniem.
13. Odłączaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieużywania
urządzenia przez dłuższy czas.
14. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom.
Serwisowanie jest konieczne w przypadku wszelkich uszkodzeń
urządzenia, takich jak uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki,
rozlanie płynu na urządzenie lub w sytuacjach, kiedy jakiś przedmiot
wpadnie do urządzenia, urządzenie zostanie wystawione na działanie
deszczu lub wilgoci oraz gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało
upuszczone.
OSTRZEŻENIE
W celu zmniejszenia zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem nie
wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
– Nie należy narażać baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na
przegrzanie przez wystawienie na działanie słońca, ognia lub innych źródeł
ciepła.
Urządzenie trzeba podłączyć w sposób umożliwiający odłączenie wtyczki
zasilania z gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdującej się z tyłu urządzenia).
W przypadku, gdy rolę wyłącznika spełnia wtyczka zasilania, należy zapewnić
łatwy dostęp do wtyczki. Należy używać wyłącznie przewodu zasilania
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Należy zapewnić dobrą wentylację (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni
wokół urządzenia). Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na
urządzeniu. Nie należy umieszczać urządzenia na dywanach lub innych
miękkich powierzchniach i zasłaniać kratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno
zasłaniać kratek wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy,
zasłony itp.
Nie należy używać w pobliżu wody i narażać na kontakt z wodą lub innymi
płynami (np. w wyniku ochlapania). Na urządzeniu nie wolno umieszczać
przedmiotów zawierających płyny (np. wazonów).
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Symbol błyskawicy na tle równobocznego trójkąta ma na celu ostrzeżenie
użytkownika o występowaniu wewnątrz urządzenia „niebezpiecznego
napięcia”, które nie zostało zaizolowane i które może stanowić zagrożenie
porażeniem prądem.
Znak wykrzyknika na tle równobocznego trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi
użytkownikowi, że istnieją ważne instrukcje obsługi i konserwacji dotyczące
tego urządzenia.
Symbol WEEE
Przekreślony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w
UE dla oznaczenia konieczności oddzielnej utylizacji sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Ten produkt zawiera elementy
elektryczne i elektroniczne, które należy ponownie wykorzystać,
poddać recyklingowi lub odzyskać, i nie powinien być wyrzucany
wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy zwrócić lub skontaktować
się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, w celu
uzyskania bliższych informacji.
Znak CE
Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczącymi
wykorzystania niskiego napięcia (2006/95/WE), zgodności
elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogów dotyczących ekoprojektu
dla produktów związanych z energią (2009/125/WE) pod warunkiem
użytkowania i podłączenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W celu
zachowania zgodności wraz z tym produktem należy używać wyłącznie
akcesoriów firmy Cambridge Audio, a serwisowanie należy powierzyć
wykwalifikowanym serwisantom.
Znak C-Tick
Produkt zgodny z wymogami Australijskiego Urzędu ds.
Komunikacji, dotyczącymi łączności radiowej i zgodności
elektromagnetycznej (ECM).
Znak Gost-R
Produkt ma rosyjskie atesty bezpieczeństwa elektronicznego.
Przepisy FCC
UWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKŁÓCENIA W
ODBIORZE SYGNAŁU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANE
NIEUPRAWNIONYMI MODYFIKACJAMI URZĄDZENIA. MODYFIKACJE TAKIE
MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKA DO OBSŁUGI
URZĄDZENIA.
Po przetestowaniu niniejszego urządzenia stwierdzono jego
zgodność z wymaganiami obowiązującymi w odniesieniu do
urządzeń cyfrowych klasy B, stosownie do części 15 przepisów FCC.
Wymagania te zapewniają dostateczny poziom zabezpieczeń przed
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku zastosowań domowych. Niniejsze
urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości
radiowej, a jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z
instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie
ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej
instalacji.
W przypadku, gdy urządzenie to stanowi źródło szkodliwych zakłóceń w
odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając
i włączając je, użytkownik powinien spróbować rozwiązać ten problem,
korzystając z jednego lub z kilku następujących rozwiązań:
– zmienić ustawienie anteny lub przenieść ją w inne miejsce;
– zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem;
podłączyć urządzenie do gniazdka będącego częścią innego obwodu niż ten,
z którego zasilany jest odbiornik;
– zwrócić się po pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 651C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 651C in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 651C

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info