656755
14
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
14
Jeśli zaistnieje potrzeba podłączenia zewnętrznych wzmacniaczy mocy, można to
zrobić przy użyciu kabli typu „cinch” (RCA) podłączonych do złączy wyjściowych
przedwzmacniacza 7.1 na panelu tylnym.
W przypadku dźwięku w formacie 5.1/7.1 opcję „Multi Ch.Out” (Wielokanałowe wyjście
przedwzmacniacza) w menu ekranowym OSD „Advanced Audio Setup” (Zaawansowana
konguracja dźwięku) należy ustawić na wartość „Pre Out” (Wyjście przedwzmacniacza),
a nie „Normal” (Normalnie). Spowoduje to wyciszenie wszystkich wzmacniaczy
wewnętrznych, gdyż nie będą one używane.
Amplituner 751R V2 oferuje również zewnętrzny tryb 2-kanałowy. Umożliwia on
odtwarzanie przez amplituner 751R V2 wszystkich kanałów przestrzennych
odpowiedniego sygnału źródłowego (kanał środkowy, kanały przestrzenne i subwoofer),
gdy głośniki lewy przedni i prawy przedni są zasilane z zewnętrznego wzmacniacza mocy
lub innego wzmacniacza obsługującego wejścia o stałym poziomie sygnału (na przykład
wzmacniacza serii 8 rmy Cambridge Audio).
W opcji menu ekranowego OSD „Multi Ch.Out” (Wielokanałowe wyjście przedwzmacniacza)
należy ustawić wartość „Ext 2 Ch” (Wzmacniacz zewnętrzny, 2 kanały), aby wyciszyć tylko
wyjścia wzmacniacza kanału przedniego prawego i przedniego lewego amplitunera 751R
V2:
Złącza wejściowe na panelu przednim
Wejście Video 3/MP3 znajdujące się na panelu przednim służy do tymczasowego
podłączania konsoli do gier itp. Aby uzyskać dostęp do wejść Video 3 w celu podłączenia
konsoli do gier lub kamery wideo za pomocą stereofonicznych kabli typu „cinch” (RCA-
RCA) i kabla zespolonego sygnału wideo (Composite), należy zdjąć zatyczkę. Można także
użyć gniazda 3,5 mm typu „mini-jack” do podłączenia słuchawkowego lub liniowego
wyjścia przenośnego odtwarzacza MP3.
Antena FM
Antenę FM można podłączyć do gniazda FM 75 omów (dostarczana w zestawie
podstawowa antena jest przeznaczona do użytku tymczasowego). Należy rozwinąć
antenę i ustawić tak, aby uzyskać najlepszy odbiór. Do użytku ciągłego wysoce
zalecane jest podłączenie anteny FM 75omów usytuowanej na zewnątrz.
Antena pętlowa AM
Obie końcówki anteny należy podłączyć do zacisków antenowych. Antenę należy umieścić
jak najdalej od urządzenia, aby wyeliminować niepożądane szumy i uzyskać optymalny
odbiór. Jeśli dostarczona w zestawie antena pętlowa AM nie zapewnia zadowalającego
odbioru, może być konieczne zastosowanie anteny AM usytuowanej na zewnątrz.
Złącza antenowe
Antena FM
Antena
zewnętrzna FM
Antena
zewnętrzna AM
Antena pętlowa
AM
LUB
LUB
Uziemienie
(opcjonalne)
Wyjście przedwzmacniacza 7.1
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
TV ARC(HDMIA) :
Return I/O
Ext 2ch
Normal
Enable
Lewy
Przestrzenny
prawy
Wzmacniacz
751R V2 V2
Prawy
Przestrzen
ny lewy
Środkowy
Przestrzenny
tylny prawy
Sub
L
P
Przestrzenny tylny lewy
azur 751R
AV Receiver
Volume
Phones Tuning Mode / Store
BD / DVDUSB Video 1
Stereo
Modes
Pic.
Adj.
Surround
Modes
Zone
2
Audio Video S-Video
Audio
Input Type
Video 2 Recorder 1 Aux / TV CD Recorder 2
Video 3 / MP3
+Standby / On
7.1 Direct
Analog
Stereo Direct
Optical MP3 InHDMI L R
Mute /
Info
Digitally Processed Modes
Audio Video S-Video
Video 3 / MP3 OpticalHDMI L R MP3 In
Wyjścia konsoli do gier/
kamery wideo
Kabel HDMI
Kabel zespolonego sygnału wideo
Kabel S-Video
Kabel Toslink
Kabel stereofoniczny typu „cinch” (RCA-RCA) LUB
Odtwarzacz
MP3
Uwaga: Wejście kanału lewego przedniego jest także używane do podłączenia mikrofonu
(dostarczanego w zestawie), stosowanego w celu automatycznej konguracji. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale „Automatyczna konguracja” niniejszej instrukcji.
Aby użyć gniazda HDMI należy najpierw przypisać wejście HDMI do źródła Video 3 za
pomocą menu ekranowego OSD (więcej informacji na ten temat można znaleźć w dalszej
części instrukcji). Wejście HDMI na panelu przednim obsługuje standard HDMI 1.3c. To
przednie złącze HDMI nie obsługuje formatu 4K. Więcej informacji znajduje się w dalszej
części instrukcji.
Wzmacniacze mocy
Przestrzenny tylny lewy
Przestrzenny lewy
Lewy
Prawy
Przestrzenny prawy
Przestrzenny tylny prawy
Centralny
Kable typu „cinch”
(2RCA-2RCA)
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
TV ARC(HDMIA) :
Pre Out
Normal
Enable
Return I/O
Subwoofer
Przykłady
Przykłady
Przykłady
Przykłady
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info