Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
SR10 V2
61
NEDERLANDS
Technische specificaties
Uitgaand vermogen 85 watt (in 8?)
THD (ongewogen) <0.01% @ 1kHz, 80% van nominaal vermogen
<0.15% 20Hz - 20kHz, 80% van nominaal
vermogen
Frequentierespons (-1dB) 5Hz - 50kHz
S/N ratio (ref. 1W) >82dB (ongewogen)
Invoerimpedantie 47k ohm
Dempingsfactor >50
vermogensversterker
Max. stroomverbruik 500W
Bass/Treble-aansturing Shelving, max boost/cut
+/- 10dB @ 100Hz en 20kHz
Subwoofer-vermogen 200Hz ‘2nd order’ L+R
Niveau volgt volume-instelling
Afmetingen 110 x 430 x 340mm
Gewicht 8.1kg
Tuners
Bandbreedtes Europa
AM (522-1629kHz)
FM (87.5-108MHz)
VS
AM (530-1.710kHz)
FM (87.5-108MHz)
Antenneaansluitingen FM 75 ohm, coaxiaal
AM 300 ohm enkeldraads lus.
Signaal tot ruis 60dB standaard (FM)
Vervorming <0.4% @ 1kHz 50kHz afwijking (FM-mono)
<0.6% @ 1kHz 50kHz afwijking (FM-stereo)
Problemen verhelpen
Het toestel krijgt geen stroom
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
stekker (indien aanwezig) in de juiste stand staat).
Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.
Controleer aan de voorzijde van het toestel of de stroom is ingeschakeld.
Ik krijg geen geluid
Controleer of de juiste ingang is geselecteerd.
Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
Controleer als u de tuner gebruikt de antenneaansluiting en of op een beschikbare
zender is afgestemd.
Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).
Controleer of de Luidsprekers A/B-configuratie overeenkomt met uw luidsprekers.
Het geluid is vervormd
Controleer de antenneaansluiting en de stand van de antenne.
Controleer de luidsprekeraansluitingen.
Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten, met name de massa-aansluitingen.
Bij draaitafels.
Ik hoor ongewenste achtergrondgeluiden en storingen
Zet het toestel op enige afstand van elektrische apparaten die mogelijk storingen
veroorzaken.
Richt de antenne opnieuw.
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en bij draaitafels tevens de massa-
aansluitingen.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen niet te oud zijn.
Controleer of de sensor niet wordt geblokkeerd.
Beveiliging tegen oververhitting
Het toestel is beveiligd tegen oververhitting. Wanneer het toestel lang achtereen
wordt gebruikt en te heet wordt, wordt het automatisch uitgeschakeld. Laat in dat
geval het toestel nog 10 minuten op AAN staan om af te koelen, schakel dan het
toestel uit en weer aan en u kunt doorgaan met luisteren.
Indien het probleem zich blijft voordoen, is het toestel overbelast. Zet om dit
probleem op te lossen het volume lager en zorg ervoor dat het toestel op een goed
geventileerde plaats staat.
Als u twee luidsprekerparen gebruikt van minder dan 8 ohm, kan dit de oorzaak
zijn van de overbelasting. Dit wordt dan ook afgeraden.
Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen verhelpen,
raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen):
www.cambridge-audio.com/sts/faqs
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
Tunerinstellingen
U kunt bij dit toestel de tuner-regio-instellingen wijzigen. Dit kan nodig zijn wanneer
het toestel naar een ander land wordt verhuisd.
Twee instellingen zijn mogelijk: Noord-Amerika en Europa/Rest van de wereld.
Wanneer u deze instelling wijzigt, worden alle opgeslagen
voorinstellingen gewist. Wanneer u het toestel naar een andere regio verhuist, moet
u bij een erkend verkoopadres de juiste spanning laten instellen.
Druk tegelijkertijd op de toetsen 4/9 en Menu en houd die ingedrukt. Op het display
ziet u de gewijzigde software-instelling, waarbij ‘A’ staat voor Noord-Amerika en ‘E’
voor Europa/Rest van de wereld. Herstart het toestel met de Aan/Uit-toets.
1 / 6 2 / 7 3 / 8 4 / 9 5 / 10
Menu
1
/
6
2
/
7
3
/
8
5
/
10
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info