Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Your music +our passion
SR10 V2
POLSKI
Amplituner stereofoniczny
Instrukcja obsługi
2
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SR10 V2Your music + our passionPOLSKIAmplituner stereofonicznyInstrukcja obsugi2
 • Page 2

  Spis treciWprowadzenieWprowadzenie .............................................................................................2Dzikujemy za zakup amplitunera stereofonicznego Topaz SR10 firmy CambridgeAudio. Jestemy przekonani, e, korzystajc z niej, bd Pastwo przez wiele latczerpa przyjemno ze suchania muzyki. Podobnie jak wszystkie inne produktyfirmy Cambridge Audio, amplituner SR10 wyrnia si trzema wanymi zaletami:doskonaymi parametrami technicznymi, niezrwnan atwoci obsugi i wysokwartoci.Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa ...........................................3Ograniczona gwarancja ..............................................................................4Zcza na panelu tylnym.............................................................................5Anteny ..........................................................................................................5Elementy sterujce na panelu przednim ..................................................6Pilot zdalnego sterowania...........................................................................7Poczenia ...................................................................................................8Instrukcja obsugi......................................................................................10Dane techniczne .......................................................................................11Rozwizywanie problemw.......................................................................11Charakterystyczn dla nas dbao o szczegy odzwierciedla w peni dyskretnakonstrukcja wzmacniacza, ktry jest zbudowany z tranzystorw bipolarnych o duejmocy, bardzo cichy wentylator z regulacj prdkoci obrotowej, a take faktzastosowania transformatora toroidalnego wytwarzajcego strumie magnetycznyo maej gstoci, co przekada si na audiofilsk jako dwiku.Wbudowany tuner FM/AM obsuguje system RDS, dziki czemu mona wywietlanazwy stacji radiowych z zakresu FM zgodnych z t technologi.Wzmacniacz obsuguje szerok gam zewntrznych rde dwiku, a za pomocznajdujcego si na panelu przednim gniazda wejciowego do podczaniaprzenonego odtwarzacza MP3/multimediw mona go poczy z wyjciemsuchawkowym lub liniowym wielu odtwarzaczy przenonych.Dostarczany w zestawie pilot zdalnego sterowania umoliwia obsug nie tylkowzmacniacza, lecz rwnie zgodnych odtwarzaczy CD modeli CD5 i CD10.Ten produkt, nalecy do urzdze serii Topaz, wyrnia si rwnie obudow onowej konstrukcji, ktra zapewnia jeszcze skuteczniejsze tumienie drga dzikizastosowaniu sztywniejszego panelu przedniego, bardziej wytrzymaej pokrywyzachodzcej na cianki obudowy oraz odpowiednio dobranych elementwmechanicznych.Naley pamita, e jako dwiku jest zalena od parametrw systemu, doktrego zostanie podczony amplituner. Dlatego odradzamy zakup gorszej jakociurzdze penicych funkcj rda sygnau, a take gonikw i okablowanianiszej klasy. Polecamy urzdzenia i goniki firmy Cambridge Audio, poniewaspeniaj one takie same standardy jak nasze wzmacniacze. W sprzedaydostpne s take doskonaej jakoci przewody poczeniowe firmy CambridgeAudio, dziki ktrym mona w peni wykorzysta moliwoci systemu.Dzikujemy za czas powicony na zapoznanie si z t instrukcj obsugi ijednoczenie prosimy o zachowanie jej na przyszo.Matthew BrambleDyrektor techniczny firmy Cambridge Audiooraz zesp konstruktorw amplitunera SR10Make sure you register your purchase.Visit: www.cambridge-audio.com/stsBy registering, youll be the first to know about:l Future product releasesl Software upgradesl News, events and exclusive offers pluscompetitions!This guide is designed to make installing and using this product as easyas possible. Information in this document has been carefully checkedfor accuracy at the time of printing; however, Cambridge Audio's policyis one of continuous improvement, therefore design and specificationsare subject to change without prior notice.This document contains proprietary information protected by copyright.All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced by anymechanical, electronic or other means, in any form, without prior writtenpermission of the manufacturer. All trademarks and registeredtrademarks are the property of their respective owners. Copyright Cambridge Audio Ltd 20112
 • Page 3

  SR10 V2Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.2. Zachowaj niniejsze instrukcje.3. Przestrzegaj wszelkich ostrzee.4. Postpuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.5. Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.6. Czy urzdzenie wycznie such szmatk.7. Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie zinstrukcjami producenta.8. Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak kaloryfery, piecyki lubinne urzdzenia (w tym wzmacniacze) emitujce ciepo.9. Nie podczaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i zuziemieniem. Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy i jedenwszy. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki wtyklub trzeci bolec spenia rol zabezpieczenia. Jeeli wtyczka nie pasuje dogniazdka, naley skontaktowa si z elektrykiem w celu wymianyprzestarzaego gniazdka.10. Unikaj stpania po przewodzie zasilajcym lub jego zaginania, szczeglnie przywtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urzdzenia.11. Uywaj wycznie wyposaenia/akcesoriw okrelonych przez producenta.12. Uywaj wycznie z wzkiem, podstaw, trjnogiem, wspornikiemlub stolikiem okrelonym przez producenta lub sprzedawanym wrazz urzdzeniem. W przypadku korzystania z wzka zachowajostrono podczas przesuwania w celu zapobiegnicia urazomwynikajcym z przewrcenia si wzka z urzdzeniem.13. Odczaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieuywania urzdzeniaprzez duszy czas.14. Serwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowaniejest konieczne w przypadku wszelkich uszkodze urzdzenia, takich jakuszkodzenie przewodu zasilajcego lub wtyczki, rozlanie pynu na urzdzenielub w sytuacjach, kiedy jaki przedmiot wpadnie do urzdzenia, urzdzeniezostanie wystawione na dziaanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urzdzenie niedziaa prawidowo lub zostao upuszczone.OSTRZEENIE W celu zmniejszenia zagroenia poarem lub poraeniem prdem nie wolnowystawia urzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci. Nie naley naraa baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) naprzegrzanie przez wystawienie na dziaanie soca, ognia lub innych rdeciepa.Urzdzenie trzeba podczy w sposb umoliwiajcy odczenie wtyczki zasilaniaz gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdujcej si z tyu urzdzenia). W przypadku,gdy rol wycznika spenia wtyczka zasilania, naley zapewni atwy dostp dowtyczki. Naley uywa wycznie przewodu zasilania dostarczonego wraz zurzdzeniem.Naley zapewni dobr wentylacj (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokurzdzenia). Nie naley umieszcza adnych przedmiotw na urzdzeniu. Nienaley umieszcza urzdzenia na dywanach lub innych mikkich powierzchniach izasania kratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zasania kratekwentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasony itp.Nie naley uywa w pobliu wody i naraa na kontakt z wod lub innymi pynami(np. w wyniku ochlapania). Na urzdzeniu nie wolno umieszcza przedmiotwzawierajcych pyny (np. wazonw).POLSKIDla wasnego bezpieczestwa przez podczeniem urzdzenia do gniazdkazasilania sieciowego naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje dotyczcebezpieczestwa. Przestrzeganie ich pozwoli rwnie na uzyskanie najlepszychefektw i zwikszenie trwaoci urzdzenia:Symbol byskawicy na tle rwnobocznego trjkta ma na celu ostrzeenieuytkownika o wystpowaniu wewntrz urzdzenia niebezpiecznego napicia,ktre nie zostao zaizolowane i ktre moe stanowi zagroenie poraeniemprdem.Znak wykrzyknika na tle rwnobocznego trjkta ma na celu zwrcenie uwagiuytkownikowi, e istniej wane instrukcje obsugi i konserwacji dotyczce tegourzdzenia.Ten symbol na urzdzeniu informuje, e jest to urzdzenie klasy II (wktrym zastosowano podwjn izolacj).Symbol WEEEPrzekrelony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UEdla oznaczenia koniecznoci oddzielnej utylizacji sprztuelektrycznego i elektronicznego. Ten produkt zawiera elementyelektryczne i elektroniczne, ktre naley ponownie wykorzysta,podda recyklingowi lub odzyska, i nie powinien by wyrzucany wrazz odpadami komunalnymi. Urzdzenie naley zwrci lub skontaktowa si zautoryzowanym sprzedawc, u ktrego produkt zosta zakupiony, w celu uzyskaniabliszych informacji.Znak CEProdukt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczcymiwykorzystania niskiego napicia (2006/95/WE), zgodnocielektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektu dlaproduktw zwizanych z energi (2009/125/WE) pod warunkiem uytkowania ipodczenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W celu zachowania zgodnociwraz z tym produktem naley uywa wycznie akcesoriw firmy Cambridge Audio,a serwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom.Znak C-TickProdukt zgodny z wymogami Australijskiego Urzdu ds. Komunikacji,dotyczcymi cznoci radiowej i zgodnoci elektromagnetycznej(ECM).Znak Ross TestProdukt ma rosyjskie atesty bezpieczestwa elektronicznego.Przepisy FCCUWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA ZAKCENIA WODBIORZE SYGNAU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANENIEUPRAWNIONYMI MODYFIKACJAMI URZDZENIA. MODYFIKACJE TAKIE MOGSPOWODOWA UTRAT UPRAWNIE UYTKOWNIKA DO OBSUGI URZDZENIA.Po przetestowaniu niniejszego urzdzenia stwierdzono jego zgodnoz wymaganiami obowizujcymi w odniesieniu do urzdze cyfrowychklasy B, stosownie do czci 15 przepisw FCC. Wymagania tezapewniaj dostateczny poziom zabezpiecze przed szkodliwymi zakceniami wprzypadku zastosowa domowych. Niniejsze urzdzenie generuje, wykorzystuje imoe emitowa energi o czstotliwoci radiowej, a jeeli nie zostaniezainstalowane i nie bdzie uywane zgodnie z instrukcj, moe spowodowaszkodliwe zakcenia cznoci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, e zakcenianie wystpi w przypadku konkretnej instalacji.W przypadku, gdy urzdzenie to stanowi rdo szkodliwych zakce w odbiorzesygnau radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi wyczajc i wczajcje, uytkownik powinien sprbowa rozwiza ten problem, korzystajc z jednegolub z kilku nastpujcych rozwiza: zmieni ustawienie anteny lub przenie j w inne miejsce; zwikszy odlego midzy urzdzeniem a odbiornikiem; podczy urzdzenie do gniazdka bdcego czci innego obwodu ni ten, zktrego zasilany jest odbiornik; zwrci si po pomoc do sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV.3
 • Page 4

  Ograniczona gwarancjaWentylacjaWANE urzdzenie nagrzewa si podczas pracy. Nie naley ustawia urzdzejedno na drugim. Nie naley umieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jakpki lub szafki, w ktrych brak odpowiedniej wentylacji.Naley zabezpieczy urzdzenie przed wpadniciem do niego maych przedmiotwprzez kratk wentylacyjn. Jeeli tak si stanie, trzeba natychmiast wyczyurzdzenie, odczy od zasilania i zasign rady sprzedawcy.Wybr miejscaUrzdzenie naley ustawi w starannie wybranym miejscu. Naley unika miejscnasonecznionych lub pooonych w pobliu rde ciepa. Nie wolno ustawia naurzdzeniu adnych otwartych rde ognia (np. zapalonych wiec). Naley takeunika miejsc, w ktrych wystpuj wibracje lub panuje nadmierne zapylenie,chd lub wilgo. Urzdzenie przeznaczone do uytkowania w klimacieumiarkowanym.Urzdzenie naley umieci na twardej, poziomej powierzchni. Nie naley goumieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki. Wolnaprzestrze z tyu urzdzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanegostojaka) nie stanowi problemu. Nie wolno umieszcza urzdzenia na niestabilnychpowierzchniach lub pkach. Urzdzenie moe spa, powodujc powaneobraenia dzieci lub osb dorosych, jak rwnie powane uszkodzenie produktu.Nie naley stawia innych urzdze na urzdzeniu.Ze wzgldu na wdrujce pola magnetyczne nie naley umieszcza w pobliuurzdzenia talerzy obrotowych gramofonw ani telewizorw kineskopowych,poniewa moe to powodowa zakcenia.Elektroniczne komponenty audio dostrajaj si przez okres okoo tygodnia (wprzypadku uywania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowymkomponentom na uoenie si, co wie si z popraw jakoci dwiku.rda zasilaniaUrzdzenie powinno by zasilane wycznie ze rde o parametrach podanych naoznaczeniach. Jeeli uytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniemdysponuje w domu, powinien skontaktowa si ze sprzedawc lub lokalnymdostawc energii elektrycznej.Aby wyczy urzdzenie, naley uy przycisku znajdujcego si na jegopanelu przednim. W przypadku duszych okresw, w ktrych urzdzenienie bdzie uywane, naley wyj wtyczk z gniazdka.Przecienie instalacjiNaley unika przecienia gniazdek ciennych bd przeduaczy, poniewa moeto grozi poarem lub poraeniem prdem. Przecione gniazdka (prdprzemienny), przeduacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bdpknita izolacja przewodw oraz uszkodzone wtyczki stanowi zagroenie. Mogspowodowa poraenie prdem lub zagroenie poarowe.Naley pamita, aby dokadnie wcisn wszystkie wtyczki kabli zasilania. Abyzapobiec powstawaniu buczenia i szumw, nie naley spina w wizki kabliczcych elementy urzdzenia z kablem zasilania lub kablami gonikowymi.CzyszczenieUrzdzenie naley czyci, przecierajc je such, niepozostawiajc wkienszmatk. Nie naley stosowa pynw czyszczcych zawierajcych alkohol,amoniak lub elementy cierne. Nie wolno pryska aerozolem na urzdzenie lub wpobliu urzdzenia.Utylizacja bateriiBaterie mog zawiera substancje, ktre s szkodliwe dla rodowiskanaturalnego. Wyczerpanych baterii naley pozby si zgodnie z lokalnymiprzepisami, dotyczcymi ochrony rodowiska/utylizacji odpadw elektronicznych.SerwisowanieUrzdzenia te nie nadaj si do serwisowania przez uytkownika. Nie wolnonaprawia, demontowa lub ponownie skada urzdzenia w przypadkuwystpienia problemw. Zignorowanie tego rodka ostronoci grozi poraeniemprdem. W przypadku wystpienia problemw lub awarii naley skontaktowa size sprzedawc.4Firma Cambridge Audio gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wadmateriaowych i wykonania (zgodnie z okrelonymi poniej warunkami). FirmaCambridge Audio zobowizuje si naprawi lub wymieni (w zalenoci od decyzjifirmy Cambridge Audio) ten produkt lub wszelkie wadliwe czci tego produktu.Okres gwarancyjny moe rni si w zalenoci od kraju. Naley zachowa dowdzakupu, a w przypadku wtpliwoci skontaktowa si ze sprzedawc.W przypadku koniecznoci wykonania naprawy gwarancyjnej naley zwrci si doautoryzowanego sprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, u ktrego produktzosta zakupiony. Jeeli sprzedawca nie jest w stanie wykona naprawy produktufirmy Cambridge Audio, produkt moe zosta zwrcony przez sprzedawc firmieCambridge Audio lub autoryzowanemu serwisowi firmy Cambridge Audio. Produktnaley wysa albo w jego oryginalnym opakowaniu, albo w opakowaniuzapewniajcym taki sam stopie ochrony.Aby uzyska wiadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedoenie dowoduzakupu w formie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru nalenoci, ktrestanowi dowd, e produkt jest na gwarancji.Gwarancja nie obowizuje, jeeli: (a) zmieniono lub usunito fabryczny numerseryjny produktu lub (b) produkt nie zosta zakupiony u autoryzowanegosprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio. Aby potwierdzi, e numer seryjnynie zosta zmieniony i/lub e produkt zosta zakupiony u autoryzowanegosprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, mona skontaktowa sitelefonicznie z firm Cambridge Audio lub krajowym dystrybutorem jej produktw.Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze dotyczcych wygldu produktu lubuszkodze spowodowanych dziaaniem si wyszych, wypadkiem, uytkowaniemniezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem, uytkowaniem komercyjnym lubmodyfikacj produktu bd jego czci. Gwarancja nie obejmuje uszkodzewynikajcych z niewaciwej obsugi, konserwacji bd instalacji produktu lub prbdokonania naprawy przez osoby/podmioty inne ni firma Cambridge Audio,sprzedawca produktw firmy Cambridge Audio lub autoryzowany serwis,uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnych produktw firmy CambridgeAudio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione spowodujutrat gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktw sprzedawanych nazasadzie TAK JAK JEST lub WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI.WIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJ WYCZNIE NAPRAW LUB WYMIANPRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMACAMBRIDGE AUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODY UBOCZNE LUBWTRNE ANI ZA NARUSZENIE WYRANEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI TEGOPRODUKTU. Z WYJTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEM NINIEJSZAGWARANCJA STANOWI JEDYN GWARANCJ I ZASTPUJE WSZELKIE INNEGWARANCJE, WYRANE BD DOROZUMIANE, WCZAJC GWARANCJPRZYDATNOCI DO SPRZEDAY I PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU, LECZNIE OGRANICZAJC ICH DO TYCH GWARANCJI.Niektre kraje, w tym USA, nie dopuszczaj wyczenia szkd ubocznych lubwtrnych ani gwarancji dorozumianych, w zwizku z czym powysze wyczeniamog nie mie zastosowania. Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okreloneprawa. Uytkownikowi mog take przysugiwa inne prawa rnice si wzalenoci od stanu lub kraju.W sprawach zwizanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym prosimykontaktowa si ze sprzedawc.
 • Page 5

  SR10 V2POLSKIZcza na panelu tylnym5FM 75AM 300Service PortDesigned and engineered in London, EnglandTopaz SR10 v2 Stereo ReceiverRated Power Consumption: 500WImpedance 48 ohmswww.cambridge-audio.comMains Voltage Selector Switch115V/230V AC~50/60Hz8Left6RightGroundLoudspeaker TerminalsAA7Rec OutMM Phono MP3 / AuxBD / DVDCDLPower ACBBRCD112BD / DVD MP3 / Aux MM Phono3Rec Out4Sub OutRightWejcia urzdze audioDo tych gniazd wejciowych mona podczy dowolne urzdzenia zewntrznedostarczajce sygna liniowy, takie jak odtwarzacz CD czy odtwarzacz BD/DVD.2Wejcie gramofonuTo wejcie ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. Mona do niegopodcza gramofony wyposaone we wkadki z ruchomym magnesem (MM,Moving Magnet) lub wkadki z ruchom cewk (MC, Moving Coil) o duym poziomiewyjciowym (napicie wyjciowe 26 mV oraz impedancja obcieniowa 3050kiloomw). Nie wolno stosowa bezporedniego poczenia z gramofonemwyposaonym we wkadk MC o niskim poziomie wyjciowym (zazwyczaj napicienisze ni 1 mV, a impedancja obcieniowa z zakresu 101000 omw). W takiejsytuacji jest wymagane zastosowanie odpowiedniego transformatora lubprzedwzmacniacza. Szczegowe informacje na ten temat mona uzyska usprzedawcy. W celu zapewnienia jak najniszego szumu/przydwiku do zaciskwuziemiajcych gramofonu i amplitunera SR10 naley w miar moliwocipodczy przewd uziemiajcy.3Rec Out (wyjcie nagrywania)4Sub-Out (wyjcie subwoofera)5Antena AM/FM9Left8Przecznik wyboru napicia9Gniazdo zasilania prdem przemiennymTylko do zastosowa serwisowych.Po wykonaniu wszystkich pocze mona podczy przewd zasilania prdemprzemiennym do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a nastpnie wczyurzdzenie.AntenyDo tych gniazd wyjciowych mona podczy urzdzenie takie jak magnetofon czynagrywarka CD.Tu mona w razie potrzeby podczy subwoofer aktywny.Dostpne s dwie grupy zaciskw gonikowych: A (zaciski gonikwgwnych, rzd grny) i B (odczalne zaciski gonikw dodatkowych, rzddolny). Przewody gonika lewego naley podczy do zaciskw (+) i (-)odpowiadajcych kanaowi lewemu (Left), a przewody gonika prawegodo zaciskw (+) i (-) odpowiadajcych kanaowi prawemu (Right).W obu przypadkach zaciski czerwone to wyjcia o polaryzacji dodatniej(+), natomiast zaciski czarne to wyjcia o polaryzacji ujemnej (-).Naley uwaa, aby zaciski gonikowe nie zostay zwarte przez odsoniteyy przewodw. Ponadto zaciski gonikowe musz zosta prawidowodokrcone, aby zapewniay dobre poczenie elektryczne. Lunepoczenie rubowe moe spowodowa pogorszenie jakoci dwiku.CDZaciski gonikoweRated Power Consumption: 500WImpedance 48 ohmswww.cambridge-audio.comAMM Phono MP3 / Aux BD / DVD7Tylko do zastosowa serwisowych. Do tego zcza nie naley podczajakichkolwiek urzdze, poniewa grozi to uszkodzeniem amplitunera.Designed and engineered in London, EnglandTopaz SR10 v2 Stereo ReceiverLoudspeaker TerminalsGroundRec OutService Port (zcze serwisowe)Service PortCDBD / DVD MP3 / Aux MM PhonoRec OutLBB6AM 300ATe zcza su do podczenia anten umoliwiajcych odbir sygnaw radiowych.Wicej informacji znajduje si w czci Poczenia tej instrukcji. W przypadkuczstego korzystania z tunera radiowego stanowczo zaleca si uycie antenzewntrznych AM/FM.FM 75RSub OutRightLeftUwaga: Amplituner SR10 jest dostarczany wraz z anten przeznaczon do uytkutymczasowego. W przypadku czstego korzystania z tunera radiowego stanowczozaleca si uycie anten zewntrznych.Antena ptlowa AMPodcz obie kocwki anteny do jej zaciskw. Umie anten jak najdalej odurzdzenia, aby wyeliminowa niepodane szumy i uzyska optymalny odbir.Jeli znajdujca si w zestawie antena ptlowa AM nie zapewnia zadowalajcegoodbioru, moe by konieczne zastosowanie zewntrznej anteny AM.Antena FMPodcz dostarczon w zestawie anten do gniazda FM o impedancji 75 omw.Rozwi przewd i ustaw go w takim pooeniu, aby uzyska najlepszy odbir. Napotrzeby uytku cigego zalecane jest podczenie zewntrznej anteny FM oimpedancji 75 omw.Zastosowanie obu zestaww gonikw, A i B, zapewnia wygodny i niedrogisposb utworzenia prostego systemu typu multi-room.Uwaga: gdy s uywane dwa zestawy gonikw, naley stosowa gonikio impedancji znamionowej rwnej 8 omw.5
 • Page 6

  Elementy sterujce na panelu przednimSR10Stereo Receiver712On / OffPhones345Mode / StoreFM / AMCDWycznik zasilania2Gniazdo suchawkowe2/7Suy do wczania i wyczania odtwarzacza.Umoliwia podczenie suchawek stereofonicznych z wtykiem typu jack orednicy 6,35 mm. Zalecane jest stosowanie suchawek o impedancji 32600omw.Uwaga: podczenie suchawek powoduje automatyczne wyciszenie sygnau nawyjciach gonikowych.3radiowejPrzyciski zmiany/wyszukiwania stacjiPrzyciski zmiany/wyszukiwania stacji radiowej s uywane podczas korzystania ztunera FM/AM. Peni rne funkcje w zalenoci od wybranego trybu pracytunera:W trybie zaprogramowanych stacji su do wybierania kolejnej lub poprzedniejstacji zapisanej w pamici tunera.W trybie automatycznym su do wyszukiwania stacji radiowych w gr i w dpasma. Po znalezieniu stacji o wystarczajco silnym sygnale funkcja wyszukiwaniazostaje automatycznie anulowana.W trybie rcznym su do rcznego przeszukiwania pasma radiowego.Uwaga: w trybie zaprogramowanych stacji tuner automatycznie dostraja si doczstotliwoci pierwszej stacji z listy stacji zaprogramowanych.4Przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz)Ten przycisk jest uywany do wybierania trybu pracy tunera AM/FM. Jego kolejnenacinicia powoduj zmian trybu strojenia odpowiednio na trybzaprogramowanych stacji, tryb automatyczny lub tryb rczny. Nacinicie iprzytrzymanie tego przycisku skutkuje zapisaniem aktualnie dostrojonej stacji wpamici tunera, na licie stacji zaprogramowanych. Najpierw naley nacisn iprzytrzyma ten przycisk, a nastpnie uy przyciskw lub przyciskwzaprogramowanych stacji radiowych w celu wybrania numeru, pod ktrym mazosta zapisana dana stacja. Nastpnie trzeba ponownie nacisn przyciskMode/Store (Tryb/Zapisz) w celu potwierdzenia dokonanego wyboru i zapisaniastacji w pamici tunera.Uwaga: jeli w trybie Store (zapisywania) w okrelonym czasie nie zostanienacinity aden przycisk, tuner anuluje ten tryb, a dostrojona stacja nie zostaniezapisana.5Przyciski wyboru rda sygnau (CD, BD/DVD,MP3/Aux, FM/AM, Phono)W celu wybrania danego rda sygnau naley nacisn odpowiadajcy muprzycisk.Uwaga: Tuner FM/AM stanowi cz urzdzenia SR10. Do wybierania zakresu FMlub AM suy przycisk FM/AM (wymagane jest co najmniej dwukrotne jegonacinicie).6Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych (1/6,2/7, 3/8, 4/9, 5/10)S to przyciski do obsugi tunera AM/FM. Su do wybierania zaprogramowanych(zapisanych w pamici tunera) stacji radiowych. Nacinicie dowolnego z tychprzyciskw powoduje wybranie jednej z 5 pierwszych zapisanych stacji. Kolejnenacinicie tego samego przycisku skutkuje zmian grupy zapisanych stacji (np.wybraniem stacji o numerze 6 w sytuacji, gdy dotychczas wybrana bya stacja onumerze 1). Stacje s zapamitywane oddzielnie w przypadku obu pasm: 10 dlazakresu FM i 10 dla zakresu AM. W celu zmiany pasma i grupy 10zaprogramowanych stacji naley uy przycisku FM/AM.Uwaga: oprcz tych 10 stacji dostpnych za pomoc przyciskw na paneluprzednim mona wybra take 5 kolejnych stacji (o numerach od 11 do 15) zdanego zakresu, korzystajc z przyciskw gra/d, ktre umoliwiaj wybraniedowolnej spord maksymalnie 15 stacji.69MP3 / AuxPhonoSpeaker A / B8Menu61/61BD / DVD3/84/975 / 1011Volume1012MP3 InWywietlaczSuy do wywietlania informacji takich jak wybrane rdo sygnau, poziomgonoci czy poziom balansu i nasycenia tonw niskich/wysokich. W przypadkuwybrania tunera FM lub AM jako rda sygnau na wywietlaczu widaczstotliwo suchanej stacji radiowej albo nazw tej stacji nadawan w systemieRDS.Uwaga: Na wywietlaczu nowego urzdzenia znajduje si folia ochronna. Abyuzyska wyrany obraz, naley j zdj.8Przycisk Speaker A/B (goniki A/B)Ten przycisk suy do wybierania danej konfiguracji gonikw podczas odsuchu.Dostpne opcje to: tylko goniki A, tylko goniki B, goniki A i B, obie parygonikw wyczone.Uwaga: tryb Speaker off (tryb pracy z wyczonymi gonikami) rni si odfunkcji wyciszenia, poniewa nie powoduje odczenia gniazd Rec Out isuchawkowego.9Przycisk Menu10Odbiornik podczerwieni11Pokrto regulacji gonoci12Gniazdo wejciowe MP3 InJednokrotne nacinicie powoduje wybranie opcji regulacji tonw niskich (Bass).Drugie nacinicie powoduje wybranie opcji regulacji tonw wysokich (Treble), akolejne wybranie opcji regulacji balansu (Balance). Po wybraniu dowolnej z tychopcji jej wartoci mona zmienia za pomoc pokrta regulacji gonoci. Jeliprzez pewien czas nie zostanie nacinity aden przycisk, na wywietlaczuponownie pojawi si informacja o poziomie gonoci, a pokrto zostanie napowrt przeczone w tryb regulacji gonoci.Za porednictwem podczerwieni odbiera polecenia wysyane z dostarczonegopilota zdalnego sterowania. Warunkiem poprawnego dziaania pilota jest brakprzeszkd midzy nim a odbiornikiem podczerwieni w urzdzeniu.Suy do zwikszania/zmniejszania poziomu gonoci. Regulacja ma wpyw napoziom gonoci w podczonych gonikach, suchawkach i subwooferze. Poziomsygnau przesyanego do wyjcia nagrywania (Rec Out) pozostaje niezmieniony.Dodatkow funkcj tego pokrta jest zmiana poziomu nasycenia tonw niskich iwysokich oraz zmiana poziomu balansu w menu.To wejcie sygnau rdowego umoliwia korzystanie z przenonego urzdzeniaaudio, takiego jak odtwarzacz MP3, podczonego bezporednio dostereofonicznego gniazda wejciowego 3,5 mm typu jack na panelu przednim.Mimo i podczenie wtyku stereofonicznego typu jack do gniazda na paneluprzednim powoduje automatyczne wybranie tego wejcia jako rda sygnau, wkadej chwili mona wybra dowolne inne rdo sygnau. Gdy wtyk stereofonicznytypu jack jest podczony, odpowiadajce mu wejcie sygnau mona wybra zapomoc przycisku MP3/AUX na panelu przednim.Uwaga: Podczenie rda sygnau do wejcia MP3 In na panelu przednim powodujedezaktywacj wejcia Aux. Aby ponownie uaktywni wejcie Aux, naley odczywtyk typu jack od gniazda na panelu przednim. Poniewa poziom sygnau wyjciowego odtwarzaczy MP3 jest zazwyczaj niski, wprzypadku wybrania wejcia MP3 (i tylko wtedy) amplituner SR10 dodaje 10 dBdo biecego ustawienia gonoci.
 • Page 7

  SR10 V2Amplituner Topaz SR10 jest dostarczany wraz z pilotem zdalnego sterowania.Przyciski oznaczone niebieskimi ikonami umoliwiaj dodatkowo sterowaniezgodnym odtwarzaczem CD5 lub CD10 z serii Topaz.Naley zawsze korzysta z baterii alkalicznych.POLSKIPilot zdalnego sterowaniaCD5/CD10CD5/CD10 (niebieskie ikony)Te przyciski su wycznie do obsugi odtwarzaczy CD5 i CD10 z serii Topaz.Wicej informacji mona znale w instrukcji obsugi tych odtwarzaczy.WyciszanieNacinicie tego przycisku powoduje cakowite wyciszenie dwiku. Jego ponownenacinicie skutkuje wyczeniem funkcji wyciszenia.Speaker A/B (goniki A/B)Ten przycisk suy do wybierania danej konfiguracji gonikw podczas odsuchu.Dostpne opcje to: tylko goniki A, tylko goniki B, goniki A i B, obie parygonikw wyczone.Stereo/MonoTen przycisk jest uywany tylko w przypadku wybrania tunera FM jako rdasygnau. Suy do zmiany trybu odbioru stereofonicznego stacji FM na trybmonofoniczny i odwrotnie. W przypadku sabej jakoci sygnau FM w trybie odbiorustereofonicznego wybranie trybu monofonicznego zazwyczaj pozwala zmniejszyzakcenia. Uwaga: niektre stacje radiowe z zakresu FM nadaj wycznie sygnamonofoniczny, dlatego wybranie trybu odbioru stereofonicznego nie zapewnispodziewanego rezultatu.SpeakerA/BMode (Tryb)ProgClearStereo/ MonoModeMenuTen przycisk jest uywany do wybierania trybu pracy tunera AM/FM. Jego kolejnenacinicia powoduj zmian trybu strojenia odpowiednio na trybzaprogramowanych stacji, tryb automatyczny lub tryb rczny.GonoProgPresets1/52/63/74/8Te przyciski su do zwikszania i zmniejszania poziomu gonoci na wyjciuurzdzenia. W przypadku otwarcia menu su rwnie do zmiany poziomunasycenia tonw niskich i wysokich oraz zmiany poziomu balansu.PomiTe przyciski s uywane do obsugi tunera FM lub AM.W trybie zaprogramowanych stacji su do wybierania kolejnej lub poprzedniejstacji zapisanej w pamici tunera.W trybie automatycznym su do wyszukiwania w gr i w d pasma stacjiradiowych o silnym sygnale.W trybie rcznym su do precyzyjnego dostrajania stacji radiowej, z niewielkimkrokiem.RandomRepeatRemainCDFMAMBD/DVDMP3/AuxPhonoMenuTen przycisk pozwala wybra opcj regulacji tonw niskich (Bass), tonw wysokich(Treble) lub balansu (Balance). Poziom wybranego ustawienia mona zmieni zapomoc przyciskw regulacji gonoci.Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych (1/5, 2/6,3/7, 4/8)Te przyciski s uywane do obsugi tunera FM lub AM. Su do wybierania danejstacji radiowej z listy stacji zapisanych w pamici tunera. Nacinicie dowolnego ztych przyciskw powoduje wybranie jednej z 4 pierwszych zapisanych stacji.Kolejne nacinicie tego samego przycisku skutkuje wybraniem nastpnej zzapisanych stacji. Pilot zapewnia bezporedni dostp do 8 zaprogramowanychstacji. Kolejne stacje mona wybiera w trybie zaprogramowanych stacji, uywajcprzyciskw zmiany/wyszukiwania stacji radiowej.Przyciski wyboru rda sygnau (CD, FM, AM, BD/DVD,MP3/Aux, Phono)W celu wybrania danego rda sygnau naley nacisn odpowiadajcy muprzycisk.7
 • Page 8

  PoczeniaGonikiSprawd impedancj gonikw. Zestaw gonikw powiniencharakteryzowa si impedancj 48 omw. W konguracji z dwiemaparami gonikw jest wymagane podczenie gonikw o impedancji 8omw (patrz dalsza cz tej instrukcji).Czerwone zaciski gonikowe maj polaryzacj dodatni (+), a czarneujemn (-). Naley zachowa waciw polaryzacj dla wszystkich zczygonikw. W przeciwnym razie dwik bdzie przytumiony, przesunityw fazie i niemal pozbawiony niskich tonw.Podczanie gonikw przy uyciu przewodw bezizolacjiUwaga: wszystkie poczenia pokazane na rysunkach wykonano przyuyciu standardowych przewodw gonikowych.Poczenia podstawoweNa poniszym rysunku przedstawiono podstawowy sposb podczaniaodtwarzacza CD, gramofonu i pary gonikw do tego amplitunera.Przygotuj przewody gonikowe, usuwajc maksymalnie okoo 10 mmizolacji zewntrznej. Usunicie izolacji na odcinku o dugoci ponad 10mm moe doprowadzi do zwarcia. Skr razem poszczeglne yyprzewodu, tak by nie wystpoway lune koce. Poluzuj zacisk gonikowy,wsu do rodka kocwk przewodu, dokr zacisk i sprawdpoprawno zamocowania.PrawygonikLewygonikCzarnyAmplitunerSR10Manufactured in anISO9001 approved facilityCzerwonyFM 75AM 300CzerwonyCzarnyCzarnyCzerwonyCzarnyCzerwonyOpcjonalny subwooferService PortLoudspeaker TerminalsImpedance 48 ohmsMains Voltage Selector Switch115V/230V AC~50/60HzLeftGroundRightAAPower ACBBRightOdtwarzaczCDGramofonL8RLeft
 • Page 9

  Podczanie pary gonikw BMona korzysta tylko z gonikw A, tylko z gonikw B albo zarwno zgonikw A i B.Zaciski gonikowe B na panelu tylnym amplitunera umoliwiajpodczenie drugiego zestawu gonikw (na przykad znajdujcego si winnympomieszczeniu).Przycisk Speaker A/B (goniki A/B) na panelu przednim i pilocieumoliwia wybieranie konguracji dwch par podczonych gonikw.Wicej informacji na temat wybierania konguracji gonikw A/B monaznale w czciach Elementy sterujce na panelu przednim i Pilotzdalnego sterowania.Uwaga: gdy s uywane dwie pary gonikw, naley stosowa goniki oimpedancji znamionowej 8 omw.Goniki A(pomieszczenie gwne)Amplituner SR10Goniki B(pomieszczenie dodatkowe)Opcja podwjnego okablowaniaUwaga:Jeli goniki maj po dwie pary zaciskw, mona je podczy przy uyciudwch par przewodw. Konguracja ta umoliwia odseparowanie niskichi wysokich czstotliwoci, co zapewnia czystszy i bardziej precyzyjnydwik.HFLFLoudspeaker TerminalsImpedance 48 ohmsRightRightLeftABCzarny CzerwonyCzarny CzerwonyHFLFHFLFLewygonikBHFLFCzerwonyCzarnyCzarnyCzerwonyLeftPrawygonik Przed podczeniem dwch par przewodw do kadego z gonikwusu zwory czce zaciski. Wicej informacji na ten temat monaznale w dokumentacji doczonej do gonikw.ACzarny Czerwony Warunkiem prawidowego dziaania tej konfiguracji jest uaktywnieniezarwno gonikw A, jak i gonikw B.Czarny Czerwony9POLSKISR10 V2
 • Page 10

  Instrukcja obsugiPo wykonaniu wszystkich pocze wcz amplituner Topaz SR10, naciskajcprzycisk wczania/wyczania na panelu przednim.Wybieranie rda sygnauNacinij na panelu przednim przycisk rda sygnau, ktry odpowiada danemuurzdzeniu. rdo sygnau mona rwnie wybra za pomoc odpowiedniegoprzycisku na pilocie zdalnego sterowania.Mode / StorePo wybraniu trybu automatycznego nacinij przycisk , aby rozpoczwyszukiwanie stacji w d pasma, albo przycisk , aby rozpoczwyszukiwanie stacji w gr pasma.FM / AMCDBD / DVDMP3 / AuxPhonoSpeaker A / BRegulacja gonociAby zmieni poziom gonoci, uyj przyciskw regulacji gonoci na pilociezdalnego sterowania lub pokrta regulacji gonoci na panelu przednimwzmacniacza. Nowo wybrany poziom zostanie przedstawiony na wywietlaczu.Ustawienia poziomu gonoci s wywietlane jako wartoci ujemne wyraone wdB. Najwyszy poziom gonoci to 0 dB.Wyszukiwanie zostanie przerwane, kiedy tuner dostroi si do pierwszejstacji o wystarczajco silnym sygnale. W celu kontynuowaniawyszukiwania stacji nacinij ponownie przycisk lub .Zapisywanie stacji w pamici tuneraStacje radiowe mona zapisa w pamici tunera w celu zapewnieniasobie do nich wygodnego dostpu. W przypadku obu zakresw monazaprogramowa do 15 stacji (tj. 15 dla zakresu AM i 15 dla zakresu FM).Dostrj tuner do danej stacji radiowej, a nastpnie nacinij iIm wiksza warto ujemna, tym niszy wybrany poziom gonoci.Mode / StoreZmiana ustawie dwikowychPoziom nasycenia tonw niskich i wysokich oraz poziom balansu mona zmieniaw nastpujcy sposb:1. Przejd do menu ustawie dwikowych. W tym celu nacinij przycisk Menu napanelu przednim urzdzenia lub na pilocie zdalnego sterowania.2. Przejd do danego ustawienia, naciskajc przycisk Menu. Dostpneustawienia to kolejno: Bass (tony niskie), Treble (tony wysokie) orazBalance (balans).3. W celu zmiany poziomu nasycenia tonw niskich, poziomu nasyceniatonw wysokich lub poziomu balansu naley obrci pokrtoregulacji gonoci lub uy przyciskw regulacji gonoci na pilociezdalnego sterowania.przytrzymaj przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) na przednim paneluamplitunera. Na wywietlaczu zacznie miga numer najbliszejdostpnej komrki pamici.Nacinij ponownie przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) w celu zapisaniastacji pod tym numerem. Wywietlany numer komrki pamiciprzestanie miga, co oznacza, e stacja zostaa zaprogramowana.W celu zapisania stacji pod innym numerem nacinij i przytrzymajprzycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz), aby przeczy tuner w trybzapisywania stacji, nastpnie wybierz dany numer komrki pamici zapomoc przycisku lub , po czym ponownie nacinij przyciskMode/Store, aby zapisa stacj pod tym numerem.Aby posucha zaprogramowanej stacji, nacinij na pilocie przyciskoznaczony odpowiednim numerem. Kady z przyciskwzaprogramowanych stacji radiowych umoliwia wybieranie dwch stacjizapisanych w pamici tunera. Aby wybra drug z tych stacji, nacinijprzycisk jeszcze raz.W celu wybrania jednej z zapisanych stacji za pomoc przyciskw na paneluprzednim amplitunera nacinij przycisk oznaczony odpowiednim numerem.Aby wybra drug ze stacji przypisanych danemu przyciskowi, nacinij iprzytrzymaj przycisk.Presets4. Aby wyj z menu, odczekaj pi sekund, nie wykonujc jakichkolwiekczynnoci. Urzdzenie powrci do normalnego trybu pracy.Strojenie tunera i suchanie stacji radiowychWybierz tuner jako rdo sygnau za pomoc przycisku FM/AM napanelu przednim amplitunera lub bezporednio, naciskajcodpowiednio przycisk FM albo AM na pilocie.FM / AMCDBD / DVDMP3 / AuxPhonoSpeaker A / BKolejne nacinicia przycisku FM/AM na panelu przednim powodujprzeczanie urzdzenia na przemian w tryb tunera FM i AM.Uwaga: Po wczeniu amplitunera Topaz SR10 po raz pierwszy zaleca siuaktywnienie trybu automatycznego, poniewa znaczco upraszcza toobsug tunera. Nacinij odpowiedni liczb razy przycisk Mode/Store(Tryb/Zapisz) na panelu przednim. Przycisk ten suy do wybieraniajednego z dostpnych trybw pracy tunera: zaprogramowanych stacji,automatycznego lub rcznego.101/52/63/74/8Uwaga: Za pomoc przyciskw na pilocie zdalnego sterowania monawybiera jedynie stacje o numerach od 1 do 8. Przyciski na paneluprzednim amplitunera zapewniaj dostp do stacji o numerach od 1 do10. W celu uzyskania dostpu do wszystkich zaprogramowanych stacjiprzecz tuner w tryb zaprogramowanych stacji, naciskajc przyciskMode (Tryb) na pilocie lub przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz) napanelu przednim, a nastpnie uyj przycisku lub . W ten sposbmona wybra dowoln spord maksymalnie 15 zaprogramowanychstacji z zakresu AM i rwnie 15 zapisanych w pamici tunera stacji zzakresu FM.Kasowanie stacji zapisanych w pamici tuneraW celu skasowania wszystkich zaprogramowanych stacji z obu zakresw, AM i FM,nacinij i przytrzymaj jednoczenie przyciski 5/10 i Menu. Na wywietlaczu pojawisi komunikat Reset. Teraz naley wyczy amplituner i ponownie go wczy.Menu1/62/73/84/95 / 10
 • Page 11

  SR10 V2Ustawienia regionalne tuneraIstnieje moliwo zmiany ustawie regionalnych tunera. Taka zmiana moe bykonieczna w przypadku podry lub przeprowadzki do innego kraju.Dostpne s dwa ustawienia regionalne, zapewniajce wybranie waciwejdeemfazy i odpowiedniego kroku strojenia: dla Ameryki Pnocnej orazEuropy/reszty wiata.Uwaga: Zmiana ustawie regionalnych tunera powoduje skasowanie wszystkichstacji zapisanych w pamici. W przypadku zamiaru uytkowania amplitunera winnym regionie wiata konieczne jest ustawienie przecznika wyboru napicia wodpowiednim pooeniu. Czynno t naley powierzy autoryzowanemu punktowiMenuBrak zasilaniaSprawd, czy przewd zasilania prdem przemiennym jest prawidowo podczony.Sprawd, czy wtyk zosta cakowicie woony do ciennego gniazda elektrycznego iczy urzdzenie jest wczone.Sprawd bezpiecznik wtyku sieciowego lub adaptera tego wtyku.Sprawd, czy na panelu przednim jest wczone zasilanie.Brak dwikuSprawd, czy wybrano waciwe wejcie sygnau.Sprawd, czy goniki s prawidowo podczone.W przypadku korzystania z tunera sprawd, czy anteny s prawidowo podczonei czy zostaa wybrana dostpna stacja.Sprawd, czy nie jest aktywna funkcja wyciszenia.1/62/73/84/95 / 10Sprawd, czy konfiguracja gonikw A/B jest zgodna z podczonymi gonikami.Dwik jest znieksztaconyserwisowemu.Nacinij i przytrzymaj jednoczenie przyciski 4/9 i Menu. Na wywietlaczu pojawisi informacja o wersji oprogramowania amplitunera i litera A, oznaczajcaAmeryk Pnocn, lub litera E, oznaczajca Europ/reszt wiata. Teraz naleywyczy amplituner i ponownie go wczy.Sprawd poprawno podczenia i kierunkowo anten.Sprawd poprawno podczenia gonikw.Z gonikw sycha buczenieUpewnij si, e wszystkie poczenia przewodowe s prawidowe. Dotyczy tozwaszcza poczenia uziemienia/ekranowania gramofonu.Wystpuj niepodane szumy ta i zakceniaDane technicznePrzenie urzdzenie w miejsce oddalone od innych urzdze elektrycznych,poniewa mog one by rdem zakce.Zmie kierunkowo anteny.Moc wyjciowa85 watw (przy 8)Pasmo przenoszenia (przy -1 dB)Od 5 Hz do 50 kHzNie dziaa pilot zdalnego sterowania47 kiloomwUpewnij si, e midzy pilotem a odbiornikiem podczerwieni nie ma adnychprzeszkd.Wspczynnik THD (niewaony)Stosunek sygna/szum (przy 1 W)Impedancja wejciowaWspczynnik tumieniawzmacniacza mocy< 0,01% przy 1 kHz, 80% mocy znamionowej< 0,15% w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, 80%mocy znamionowej> 82 dB (niewaone)> 50Maksymalny pobr energii500 WWyjcie subwoofera200 Hz, zwrotnica 2. rzdu, kanay L + PPoziom zaleny od ustawienia gonociRegulacja tonw niskich/wysokich Regulacja poziomu, wzmocnienie/wyciszenie+/- 10 dB przy 100 Hz oraz przy 20 kHzWymiaryCiarTuneryPasma110 x 430 x 340 mm8,1 kgEuropaAM (5221629 kHz)FM (87,5108 MHz)USAZcza antenoweStosunek sygna/szumZnieksztaceniaAM (5301710 kHz)FM (87,5108 MHz)FM 75 omw, kabel koncentryczny.AM 300 omw, antenaptlowa/jednoprzewodowa.60 dB (FM; warto typowa)Upewnij si, e wszystkie poczenia przewodowe s prawidowe. Dotyczy tozwaszcza poczenia uziemienia/ekranowania dla gramofonu.Sprawd, czy nie rozadoway si baterie.Zabezpieczenie przed przegrzaniemAmplituner wyposaono w zabezpieczenie przed przegrzaniem ipowizan z nim funkcj automatycznego wyczania. W przypadkudugotrwaej pracy skutkujcej przegrzaniem amplituner samoczynniesi wycza. W takiej sytuacji wcz urzdzenie w trybie gotowoci iodczekaj 10 minut, umoliwiajc jego schodzenie, a nastpnie wycz jei wcz ponownie w celu wznowienia uytkowania.Jeli problem si powtrzy, naley uzna, e amplituner pracowa znadmiernym obcieniem. W takiej sytuacji zmniejsz poziom gonoci isprawd, czy amplituner pracuje w otwartym, dobrze wentylowanymmiejscu.Do przecienia amplitunera moe doprowadzi korzystanie z dwch pargonikw o impedancji poniej 8 omw. Stosowanie takich gonikw niejest zalecane.Jeli powysze wskazwki nie pomog w rozwizaniu problemu, naleyzapozna si dodatkowo z list czsto zadawanych pyta (FAQ) w naszejwitrynie internetowej: www.cambridge-audio.com/sts/faqsW razie koniecznoci oddania urzdzenia do serwisu gwarancyjnego lubpogwarancyjnego naley si skontaktowa ze sprzedawc.< 0,4% przy 1 kHz, odstp 50 kHz (FM mono)< 0,6% przy 1 kHz, odstp 50 kHz (FM stereo)11POLSKIRozwizywanie problemw
 • Page 12

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership PlcRegistered Office: Gallery Court, Hankey Place,London, SE1 4BB, United KingdomRegistered in England No. 2953313 2011 Cambridge Audio LtdAP30250/1www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info