Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Uw muziek + onze passie
SR10 V2
NEDERLANDS
Stereo-ontvanger
Gebruikershandleiding
52
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SR10 V2

  Uw muziek + onze passie

  NEDERLANDS

  Stereo-ontvanger
  Gebruikershandleiding
  52 • Page 2

  Inhoud

  Inleiding

  Inleiding ......................................................................................................................52

  Bedankt voor uw aanschaf van de Cambridge Audio Topaz SR10 stereo-ontvanger.
  Wij zijn ervan overtuigd dat u er jarenlang luisterplezier aan zult beleven. Net als alle
  andere producten van Cambridge Audio, is de SR10 gebaseerd op drie basisprincipes
  – verbluffende prestaties, gebruiksgemak en uiterste hoogwaardigheid.

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen .........................................................................53
  Beperkte garantie ......................................................................................................54
  Aansluitingen achterzijde ..........................................................................................55
  Antennes.....................................................................................................................55
  Bedieningspaneel voorzijde ......................................................................................56
  Afstandsbediening .....................................................................................................57
  Aansluitingen..............................................................................................................58
  Bediening....................................................................................................................60
  Technische specificaties............................................................................................61
  Problemen verhelpen.................................................................................................61

  Onze gebruikelijke aandacht voor detail wordt benadrukt door een geheel
  onafhankelijke bipolaire hoogvermogenversterker, een zeer geluidsarme
  koelventilator met snelheidsregeling en een speciale low-flux toroïdale transformator
  voor audiofiele geluidsweergave.

  De ingebouwde FM/AM-tuner beschikt over RDS voor weergave van de naam van
  FM-zenders die deze functie ondersteunen.

  Het apparaat kan een groot aantal verschillende externe bronnen ondersteunen en
  heeft op het voorpaneel een mp3-/portable-media-player-ingang, die kan worden
  gebruikt voor de headset of de line-leveluitgangen van de meeste draagbare spelers,

  De ontvanger en de ingebouwde tuner, alsmede desgewenst de bijpassende CD5of CD10-speler, kunnen met de meegeleverde afstandsbediening worden bediend.
  Als onderdeel van onze nieuwe Topaz-serie heeft dit product een behuizing met
  versterkt voorpaneel, robuuste wrap-over deksel en met zorg ontworpen
  resonantieabsorberende mechanische onderdelen.

  Uw ontvanger kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.
  Bespaar daarom niet op de kwaliteit van uw bronapparatuur, luidsprekers of
  bekabeling. Vanzelfsprekend bevelen wij vooral bronapparatuur en luidsprekers uit
  het Cambridge Audio-sortiment aan; deze zijn speciaal ontworpen om te voldoen
  aan dezelfde kwaliteitsnormen als dit product. Uw verkooppunt kan tevens
  Cambridge Audio-aansluitmateriaal leveren, waarmee u zeker kunt zijn dat alle
  mogelijkheden van uw systeem optimaal worden benut.

  Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen; wij raden u aan, deze bij
  de hand te houden voor toekomstig gebruik.

  Matthew Bramble
  Technisch directeur Cambridge Audio
  en het SR10 productieteam

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts

  Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
  hoogte van:
  l Nieuwe producten
  l Software-upgrades
  l Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en
  wedstrijden!
  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het
  product zo eenvoudig mogelijk te maken.. De in dit document verstrekte
  informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
  nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
  voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve
  zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en
  auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch
  geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
  mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
  handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
  de respectievelijke eigenaren.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2011

  52 • Page 3

  SR10 V2
  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
  het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
  prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
  1. Lees deze voorschriften.

  3. Neem alle waarschuwingen in acht.
  4. Volg alle voorschriften op.

  5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.

  6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.

  7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
  fabrikant.
  8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
  warmte produceren.

  9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
  stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
  Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De
  brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen
  veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past,
  contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde
  stopcontact.

  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
  of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het
  punt waar ze uit het apparaat komen.
  11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
  fabrikant.

  12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
  houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht
  wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
  voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om
  omkantelen te voorkomen.

  13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer
  het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.

  14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
  Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
  beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
  vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
  apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
  functioneert of is gevallen.

  WAARSCHUWING

  – Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
  eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
  – De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan
  overmatigeverhitting, zoals zon, vuur o.i.d.

  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de
  stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
  achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
  om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
  meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
  eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimte rondom). Zet
  geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een
  ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet.
  Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
  gordijnen, enz.

  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld
  aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water
  erin op het apparaat, zoals een vaas.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
  gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
  spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
  personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor
  de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
  onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
  Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel
  geïsoleerde) constructie is.

  AEEA-symbool

  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
  Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
  apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
  elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
  gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
  het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met
  de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.

  CE-teken

  Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
  aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
  2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
  compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,
  adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en
  onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

  C-Tick-teken

  Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
  Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.

  Ross Test Zegel

  Dit product voldoet
  veiligheidskeurmerk.

  aan

  de

  Russische

  elektronische

  FCC-wetgeving

  LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIOOF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN
  AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE
  GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.

  Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen
  voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCCregelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een degelijke
  bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
  huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie
  en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in overeenstemming
  met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke
  storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat
  storingen optreden in een bepaalde installatie.

  Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
  televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten,
  wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de
  volgende maatregelen te corrigeren:
  - Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

  - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

  - Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de
  ontvanger is aangesloten.
  - Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

  53

  NEDERLANDS

  2. Bewaar deze voorschriften. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie

  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Stapel geen
  meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een
  boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat kleine
  objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het apparaat
  dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de
  leverancier van het apparaat voor advies.

  Plaatsen

  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
  warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
  eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
  stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.

  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een
  dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid niet op een
  instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel ernstig
  letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
  beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.

  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van een
  week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de
  nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze
  periode verbeteren.

  Stroombronnen

  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
  markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
  u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
  energiemaatschappij.
  Met de schakelaar op het voorpaneel kunt u het apparaat uitschakelen. Wij
  adviseren u de stekker uit het stopcontact te halen als u het apparaat langere tijd
  niet gebruikt.

  Overbelasting

  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
  en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
  verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
  en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
  of brand.

  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
  mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
  luidsprekersnoeren.

  Schoonmaken

  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge,
  stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of
  schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

  Weggooien van batterijen

  Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Verwijder
  oude batterijen met zorg en in overeenstemming met de plaatselijk geldende
  milieuvoorschriften voor recycling van elektronische apparatuur.

  Luidsprekers

  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
  gebruik alleen geschikte verbindingen.

  Onderhoud

  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
  apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
  optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
  schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

  54

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
  uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
  Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of
  vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land
  tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
  aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
  Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit
  te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge Audio
  of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient
  dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die
  een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
  aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
  factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
  is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft bij
  een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of de
  distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een
  ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.

  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
  ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
  modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
  schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot
  reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audioleverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft
  om garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke reparatie
  waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig. Deze
  Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE
  GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
  GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
  CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
  OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
  GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
  IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
  UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE
  VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
  van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
  bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u
  specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die
  van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.
  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw
  leverancier. • Page 5

  SR10 V2
  Aansluitingen achterzijde
  5
  FM 75Ω

  AM 300Ω

  Service Port
  Designed and engineered in London, England

  Topaz SR10 v2 Stereo Receiver
  Rated Power Consumption: 500W

  Impedance 4–8 ohms

  www.cambridge-audio.com

  Mains Voltage Selector Switch
  115V/230V AC~50/60Hz

  Left

  6

  Right

  Ground

  Loudspeaker Terminals

  A

  8

  A

  7

  Rec Out

  MM Phono MP3 / Aux

  BD / DVD

  CD
  L

  Power AC

  B

  B

  R

  1

  Audio-ingangen

  2

  Phono-ingang

  2

  Rec Out

  3

  Sub Out

  Right

  9

  Left

  4

  Deze ingangen kunnen worden aangesloten op elk ‘line-level’-bronapparaat, zoals
  de audiouitgangen van een dvd-speler, een satelliet- of kabelontvanger, etc.

  Antennes

  Deze ingang heeft een ingebouwde phonofase. Geschikt voor draaitafels met een
  bewegende magneet (MM) of bewegende spoel (MC) met hoge uitvoerresolutie
  (uitvoer van 2 - 6mV en 30-50k belastingsimpedantie) MC-uitvoeringen met een
  lage uitvoerresolutie (<1mV en gewoonlijk 10-1000 ohm belastingsimpedantie)
  kunnen niet rechtstreeks worden aangesloten, maar alleen via een geschikte
  transformator of head-amp. Raadpleeg uw wederverkoper voor meer informatie
  hierover. Bevestig (indien mogelijk) in de “aardaansluitingen” van zowel de draaitafel
  als de SR10 een aardingskabel om ruis/zoemen van de draaitafel zoveel mogelijk
  te elimineren.

  Sub-Out

  5

  AM/FM-antenne

  Indien u het apparaat wilt aansluiten op de ingang van een actieve subwoofer
  (optioneel).
  Tunerantenneaansluitingen voor de ontvangst van radiosignalen. Zie het hoofdstuk
  ‘Aansluitingen’ in deze handleiding. Voor permanent gebruik wordt ten zeerste
  aangeraden AM/FM-buitenantennes te gebruiken.

  6

  Serviceaansluiting

  7

  Luidsprekeraansluitingen

  Alleen voor gebruik bij onderhoud/reparatie. Sluit hier niets aan - dat kan schade
  veroorzaken.
  Het apparaat heeft twee sets luidsprekeraansluitingen, A (voor hoofdluidsprekers,
  bovenste rij) en B (voor secundaire in-/uitschakelbare luidsprekers, onderste rij).
  Sluit de kabels van de linkerluidspreker aan op Links positief en negatief en die
  van de rechterluidspreker op Rechts positief en negatief. In alle gevallen is de rode
  ingang de positieve en de zwarte de negatieve aansluiting.

  Designed and engineered in London, England

  Topaz SR10 v2 Stereo Receiver
  Loudspeaker Terminals

  Rated Power Consumption: 500W

  Impedance 4–8 ohms

  www.cambridge-audio.com

  A
  CD

  4

  Deze kunt u aansluiten op de ingang van een tapedeck, een cd-recorder, etc.

  Service Port

  Ground

  MM Phono MP3 / Aux BD / DVD

  Rec Out

  AM 300Ω

  Rec Out

  3

  FM 75Ω

  CD

  BD / DVD MP3 / Aux MM Phono

  Rec Out

  L

  B
  R

  Sub Out

  Right

  Left

  Opmerking: De SR10 wordt voor direct gebruik geleverd met een tijdelijke antenne.
  Voor permanent gebruik wordt ten zeerste aangeraden buitenantennes te
  gebruiken.

  AM-lusantenne

  Sluit elk uiteinde van deze antenne aan op een antenneaansluiting. Richt de
  antenne zover mogelijk van het hoofdsysteem om ongewenste terugkoppelingen
  en ruis te voorkomen en een optimale ontvangst te krijgen. Indien de AM-lusantenne
  geen goede ontvangst biedt, is het aan te raden een AM-buitenantenne te
  gebruiken.

  FM-antenne

  Sluit de meegeleverde antenne aan op de 75ohm FM-aansluiting. Trek de antenne
  uit en draai deze tot u de beste ontvangst hebt. Voor permanent gebruik raden wij
  ten zeerste een 75 ohm FM-buitenantenne aan.

  Zorg ervoor dat geen loshangende of verwarde kabels kortsluiting kunnen
  veroorzaken. Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig zitten, zodat een
  goede elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de
  geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.

  Met de A- en B-luidsprekers kunt u gemakkelijk en goedkoop een eenvoudig multiroomsysteem creëren.

  Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
  nominale impedantie van 8 ohm.

  8

  Spanningsschakelaar

  9

  AC-voedingsaansluiting

  Alleen voor gebruik bij onderhoud/reparatie.
  Steek pas nadat u de versterker hebt aangesloten de stekker van de ACvoedingskabel in het stopcontact en zet dan het toestal aan.

  55

  NEDERLANDS

  1

  B

  BD / DVD MP3 / Aux MM Phono

  A

  CD • Page 6

  Bedieningspaneel voorzijde
  SR10
  Stereo Receiver

  7
  1

  2

  On / Off

  Phones

  3

  4
  Mode / Store

  5

  FM / AM

  CD

  Aan/uitschakelaar

  2

  Headsetaansluiting

  2/7

  Schakelt het apparaat aan en uit.
  Aansluiting voor stereo-headsets met een ¼ inch stekker. Aanbevolen impedantie
  voor headsets: tussen 32 en 600 ohm.

  Opmerking: Als een headset is aangesloten, wordt de geluidsweergave via de
  luidsprekeruitgangen automatisch onderdrukt.

  Overslaan/Zoeken

  3

  Deze toetsen worden gebruikt voor de FM/AM-tuner. De functies ervan zijn
  afhankelijk van de geselecteerde modus.
  In de Preset-modus - zoekt voor- en achteruit in de voorinstellingen van de gebruiker.

  In de Auto-modus - zoekt de vorige of volgende beschikbare zender. Stopt met
  zoeken bij het eerstgevonden sterke signaal.
  In de modus Handmatig - handmatig voor- en achteruit scannen van de frequenties.

  Opmerking: Als de presetmodus wordt geactiveerd, stemt het toestel automatisch
  af op de eerste beschikbare voorinstelling.

  4

  Modus/Opslaan

  Voor de AM/FM-modus. Druk in de tunermodus op deze toets om
  automatisch/handmatig instellen of voorinstellingen te selecteren. ALs u de toets
  even ingedrukt houdt, wordt de geselecteerde zenderfrequentie in de ingestelde
  lijst opgeslagen. Druk op de toets, houd deze ingedrukt en selecteer dan met de
  toetsen   of de preset-toetsen de locatie waar u de zender wilt opslaan. Druk
  nogmaals op de toets Modus/Opslaan om de geselecteerde voorinstelling te
  bevestigen en op te slaan.

  Opmerking: ALs in de modus ‘Opslaan’ gedurende enige tijd niet op een toets wordt
  gedrukt, verlaat het apparaat de modus ‘Opslaan’ en wordt geen instelling
  opgeslagen.

  5

  Invoerbrontoetsen (cd, bd/dvd, mp3/aux, FM/AM,
  phono)

  Druk op de betreffende brontoets om de gewenste ingangsbron te selecteren.

  Opmerking: De FM/AM-bron is in de SR10 ingebouwd. Indien meer dan eenmaal
  ingedrukt, schakelt de toets heen en weer tussen AM en FM.

  6

  Voorinstellingstoetsen (1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10)

  Voor de AM/FM-modi. Met de voorinstellingstoetsen kan op de door de gebruiker
  vooringestelde zenders worden afgestemd. Bij eenmaal drukken wordt een van de
  5 vooringestelde zenders geselecteerd, nogmaals drukken op dezelfde toets
  selecteert de volgende voorinstelling (1 en dan bijv. 6). Deze voorinstellingen worden
  voor elke band afzonderlijk opgeslagen, d.w.z. telkens 10 voor FM en 10 voor AM.
  Druk op de FM/AM-toets om tussen de banden en sets van 10 voorinstellingen
  heen en weer te schakelen.

  Opmerking: Naast deze rechtstreeks vanaf het voorpaneel beschikbare 10-per-band
  voorinstellingen, kunnen per band met de omhoog/omlaag-toetsen nog 5
  voorinstellingen (11-15) worden gekozen. Zo kunt u altijd een van 15
  voorinstellingen kiezen.

  7

  Display

  Geeft informatie weer, zoals de geselecteerde invoerbron, volume en tone/balance.
  Wanneer FM- of AM-invoer is geselecteerd, wordt de frequentie of de naam van de
  RDS-zender weergegeven.

  Opmerking: Bij aankoop is het display voorzien van een beschermende folie.
  Verwijder deze om het display goed leesbaar te maken.

  56

  9
  MP3 / Aux

  Phono

  Speaker A / B

  8

  Menu

  6
  1/6

  1

  BD / DVD

  3/8

  4/9

  8

  5 / 10

  Volume

  11

  10

  12
  MP3 In

  Luidsprekers A/B

  De toets Luidsprekers A/B schakelt tussen de twee reeksen
  luidsprekeraansluitingen. De opties zijn: alleen A, alleen B, A en B samen, of beide
  luidsprekersets uitgeschakeld.

  Opmerking: ‘Luidsprekers uit’ is niet hetzelfde als de mute-functie. De Rec Out- en
  Headset-uitgangen blijven geactiveerd.

  9

  Menutoets

  10

  Infraroodsensor

  11

  Volumeregeling

  12

  Mp3-ingang

  Eenmaal drukken selecteert de lage tonen (bass). Nogmaals drukken selecteert de
  hoge tonen (treble) en driemaal drukken selecteert de balans (balance). Wanneer
  een van deze opties is geselecteerd wordt het volume automatisch aangepast.
  Indien een tijdje niets wordt gedrukt, wordt de bron weergegeven en gaat het volume
  weer terug naar de eerdere installing.
  Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een
  vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.
  Knop om het volume harder en zachter te zetten. Deze knop bedient het volume van
  de luidsprekers, de Sub-Out en koptelefoons. De knop heeft geen invloed op de
  ‘Rec Out’-uitgang. De volumeregeling past ook het niveau van de hoge en lage tonen
  en de balans aan in de menuopties.
  Op deze aansluiting op het frontpaneel kunt u met een 3,5mm-stereostekker een
  draagbaar audioapparaat, bijv. een mp3-speler, aansluiten. Zodra de stekker wordt
  ingestoken wordt deze ingang automatisch geselecteerd, hoewel het nog steeds
  mogelijk blijft andere ingangen te selecteren. De toets Mp3/Aux aan de voorzijde
  selecteert deze ingang als een stereostekker wordt ingestoken.

  Opmerking:

  – Het aansluiten van een bron op de mp3-ingang op het voorpaneel heft de auxinvoer op. Als u aux-invoer weer automatisch wilt activeren, hoeft u alleen maar
  de stekker van het draagbare toestel uit het voorpaneel te trekken.
  – Het uitvoerniveau van mp3-spelers is in de regel laag, daarom verhoogt de SR10
  het volume met 10dB zodra (en alleen dan) de mp3-invoer wordt geselecteerd. • Page 7

  SR10 V2
  Afstandsbediening
  De Topaz SR10 wordt geleverd met bijbehorende afstandsbediening waarmee dit
  apparaat en de ingebouwde kunnen worden bediend. Met de toetsen met de blauwe
  pictogrammen kan bovendien een bijpassende Topaz CD5 of CD10 speler worden
  bediend.

  CD5/CD10

  Gebruik altijd alkalinebatterijen.

  CD5/CD10 (blauwe pictogrammen)

  Alleen voor het bedienen van een Topaz CD5 of CD10 speler. Zie voor meer
  informatie de gebruikershandleiding van de Topaz CD5 en CD10.

  Mute (onderdrukken)

  Onderdrukt het geluid. Druk nogmaals op de toets om het geluid weer hoorbaar te
  maken.

  Luidsprekers A/B

  Schakelt tussen de geselecteerde luidsprekeraansluitingen: alleen A, alleen B, A
  en B samen, of alle luidsprekers uitgeschakeld.

  Stereo/Mono

  Werkt alleen wanneer FM is geselecteerd. Schakelt tussen FM-mono- en FMstereouitvoer. Als bij FM-stereosignalen van lage kwaliteit mono wordt geselecteerd,
  zal gewoonlijk de ruis afnemen. Opmerking: Sommige FM-zenders zenden alleen
  in mono uit. Als u hier stereo selecteert heeft dat geen effect.

  Speaker
  A/B

  Prog

  Prog
  Clear

  Stereo
  / Mono

  Mode

  Modus

  Voor de AM/FM-modus. Druk in de tunermodus op deze toets om
  automatisch/handmatig instellen of voorinstellingen te selecteren.

  Menu

  Volume

  Verhoogt of verlaagt het volume van het toestel. Dient tevens om de instellingen
  van lage en hoge tonen en de balans te wijzigen, indien geselecteerd.

  Overslaan

  Presets
  1/5

  2/6

  3/7

  4/8

  Werkt alleen wanneer FM of AM is geselecteerd.

  In de Preset-modus - zoekt voor- en achteruit in de voorinstellingen van de gebruiker.

  In de Auto-modus - zoekt de vorige of volgende beschikbare zender met een sterk
  signaal.
  In de handmatige modus stelt de frequentie stapsgewijs af, voor nauwkeurig
  afstemmen.

  Menu

  Schakelt tussen de opties lage en hoge tonen en balans. Met de volumetoetsen
  kunt u het niveau van de geselecteerde optie bijstellen.

  Random

  Repeat

  Remain

  CD

  FM

  AM

  BD/DVD

  MP3/Aux

  Phono

  Werkt alleen wanneer FM of AM is geselecteerd. Hiermee worden de door de
  gebruiker vooringestelde zenders geselecteerd. Bij eenmaal drukken wordt een van
  de 4 vooringestelde zenders geselecteerd, nogmaals drukken op dezelfde toets
  selecteert de volgende voorinstelling. Via de afstandsbediening zijn 8
  voorinstellingen direct beschikbaar, meer voorinstellingen kunnen in de
  presetmodus worden geselecteerd met de toetsen Overslaan/Zoeken (Skip/Scan).

  NEDERLANDS

  Voorinstellingstoetsen (1/5, 2/6, 3/7, 4/8)

  Invoerbrontoetsen (cd, FM, AM, bd/dvd, mp3/aux,
  phono)
  Druk op de betreffende toets om de gewenste muziekbron te selecteren.

  57 • Page 8

  Aansluitingen
  Luidsprekers

  Controleer de impedantie van uw luidsprekers. Wanneer u een luidsprekerpaar
  gebruikt, kunt u uitvoeringen met een impedantie tussen 4 en 8 ohm nemen.
  Wanneer u twee luidsprekerparen gebruikt, moet u uitvoeringen nemen met een
  impedantie van 8 ohm elk - zie navolgend hoofdstuk.
  De rode luidsprekeraansluitingen zijn positief (+) en de zwarte negatief (-). Let op
  de juiste polariteit van elke luidsprekerstekker, anders kan het geluid zwak en
  ‘zweverig’ worden, met weinig lage tonen.

  Als u gestripte kabels gebruikt

  Verwijder bij het voorbereiden van de luidsprekerkabels voor de aansluiting
  voorzichtig ca. 10mm of minder van de isolatie. Meer dan 10mm kan kortsluiting
  veroorzaken. Draai de draden strak in elkaar, zodat geen losse eindjes overblijven.
  Draai de schroefaansluiting van de luidspreker los, steek het uiteinde van de kabel
  in de aansluiting, draai de schroefknop weer vast en zet de kabel vast met klemmen.

  Opmerking: Voor alle aansluitingen wordt standaard luidsprekerkabel gebruikt.

  Basisaansluiting

  In onderstaande afbeelding ziet u de basisaansluiting van uw apparaat met een
  cd-speler en een draaitafel en een luidsprekerpaar.

  Rechterluidspreker

  Linkerluidspreker

  Zwart

  Rood

  Zwart

  Rood Zwart Zwart Rood

  Rood
  Optionele subwoofer

  SR10
  Manufactured in an
  ISO9001 approved facility

  FM 75Ω

  AM 300Ω

  Service Port

  Loudspeaker Terminals
  Impedance 4–8 ohms

  Mains Voltage Selector Switch
  115V/230V AC~50/60Hz

  Left

  Ground

  Right

  A

  A
  Power AC

  B

  B
  Right

  Cd-speler

  Draaitafel

  L

  58

  R

  Left • Page 9

  SR10 V2
  Aansluitingen B luidsprekers

  U kunt alleen A of B selecteren, of A en B samen.

  Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met
  een nominale impedantie van 8 ohm elk.

  Op de aansluitingen van de B-luidsprekers aan de achterkant van de versterker
  kunt u een tweede set luidsprekers aansluiten (bijv. luidsprekers in een ander
  vertrek).
  Met de toets Luidsprekers A/B button op het voorpaneel en de afstandsbediening
  kunt u beide luidsprekerparen aan- en uitzetten. Raadpleeg voor meer informatie
  over de bediening van de A- en B-luidsprekers het gedeelte over het voorpaneel of
  de afstandsbediening in deze handleiding.

  Luidsprekerin
  stellingen
  Vertrek één

  SR10

  Luidspreker B
  Vertrek twee

  Bi-wire aansluitingen

  Opmerking:

  Als u luidsprekers gebruikt met dubbele aansluitingen, kunt u deze als bi-wire
  configureren. Hierbij worden de lage- en hoge-tonenfrequenties via afzonderlijke
  luidsprekerkabels gevoerd, wat resulteert in een helderder en gerichter geluid.

  Loudspeaker Terminals

  HF

  Right

  LF

  A

  B

  HF

  LF

  Linkerluidspreker

  LF

  B
  Right

  Zwart Rood

  HF

  Impedance 4–8 ohms
  Left

  LF

  Zwart Rood

  A

  HF

  Left

  Zwart Rood

  59

  NEDERLANDS

  – Verwijder vóór het aansluiten de bi-wire koppeling uit de luidsprekeraansluiting.
  Raadpleeg de handleiding van uw luidsprekers voor meer informatie.

  Rood Zwart Zwart Rood

  Zwart Rood

  Rechterluidspreker

  – Hiervoor moeten zowel de A- als de B-luidsprekers worden geselecteerd. • Page 10

  Bediening
  Nadat u de gewenste aansluitingen hebt voltooid, kunt u de Topaz SR10 inschakelen
  door op de Aan/Uit-toets aan de voorkant te drukken.

  De bron instellen

  Druk op de toets Source (bron) op het voorpaneel om het gewenste bronapparaat
  te selecteren. U kunt ook op de betreffende toets op de afstandsbediening drukken.

  Mode / Store

  Druk als de ‘Auto’-modus is geselecteerd op de toets  om neerwaarts door de
  zenderfrequenties te bladeren, of op de toets  om opwaarts door de
  zenderfrequenties te bladeren.
  FM / AM

  CD

  BD / DVD

  MP3 / Aux

  Phono

  Speaker A / B

  De tuner stopt met zoeken bij het eerstgevonden sterke signaal. Druk op  of 
  om een andere zender te selecteren.

  Voorinstellingen instellen

  Volume regelen

  Het volume regelt u met de toetsen Volume hoger/lager van de afstandsbediening,
  of de volumeknop op het voorpaneel van uw apparaat. De (nieuw) ingestelde
  geluidssterkte wordt kort op het display weergegeven.
  Het volume wordt weergegeven in minus dB, waarbij 0dB het hoogste geluidsniveau
  is.

  Voor snelle toegang kunnen radiozenders in de voorinstellingen worden opgeslagen.
  U kunt per bandbreedte tot 15 zenders opslaan (bijv. 15 onder AM plus 15 onder
  FM).
  Selecteer de zender die u wilt opslaan en houd de toets Mode/Store
  (Modus/Opslaan) ingedrukt. Op het display knippert de volgende beschikbare
  voorinstelling.

  Hoe hoger het negatieve getal, hoe lager het volume.

  Mode / Store

  Geluidsinstellingen aanpassen

  U kunt als volgt de instelling van de lage en hoge tonen en de balans wijzigen:

  1. Open het audiomenu. Druk daartoe op de menutoets op het voorpaneel of de
  afstandsbediening.

  2. Blader door de beschikbare instellingen door op de menutoets te drukken. De
  beschikbare instellingen zijn Bass, Treble en Balance (lage tonen, hoge tonen,
  balans - in deze volgorde).
  3. Als u een van deze opties wilt wijzigen, draai dan aan de volumeknop of gebruik
  de volumetoetsen op de afstandsbediening.

  Druk nogmaals op de toets Mode/Store om de voorinstelling op te slaan. De
  beschikbare voorinstelling stopt met knipperen. Dit geeft aan dat de zender is
  opgeslagen.

  Als u het nummer van de voorinstelling wilt wijzigen, druk dan op de toets
  Mode/Store en houd deze ingedrukt. Daarmee opent u de opslagmodus. Selecteer
  dan met de toetsen  en  het gewenste nummer en druk nogmaals op de toets
  Mode/Store om het gewijzigde nummer op te slaan.

  Om een opgeslagen voorinstelling op te roepen hoeft u alleen op het betreffende
  nummer op de afstandsbediening te drukken. Elk van de voorinstellingtoetsen kan
  twee voorinstellingen selecteren. Om de tweede te selecteren drukt u gewoon
  tweemaal op de toets.
  Presets
  1/5

  4. Als u het menu wilt verlaten, wacht dan vijf seconden tot het apparaat is
  teruggekeerd naar de normale modus.

  De ingebouwde tuner afstemmen en naar de radio
  luisteren

  Selecteer de tunerbron met de FM/AM-toets op het voorpaneel, of rechtstreeks met
  de FM- of AM-toets van de afstandsbediening.

  2/6

  3/7

  4/8

  Om een opgeslagen voorinstelling via het voorpaneel op te roepen hoeft u alleen op
  het betreffende nummer op het voorpaneel te drukken. Om hier de tweede
  voorinstelling moet u de toets even ingedrukt houden.

  Opmerking: Met de toetsen van de afstandsbediening kunt u alleen de

  voorinstellingen 1-8 oproepen. Met de toetsen op het voorpaneel kunt u de
  voorinstellingen 1-10 optoepen. Als u toegang wilt krijgen tot alle voorinstellingen,
  stel dan met de ‘Modus’-toets van de afstandsbediening of met de toets Mode/Store
  op het voorpaneel de modus in op ‘Preset’ en gebruik de toets  of  om te
  bladeren. Op die manier hebt u toegang tot alle 15 opgeslagen AM- of alle 15
  opgeslagen FM-voorinstellingen.

  De voorinstellingen resetten
  FM / AM

  CD

  BD / DVD

  MP3 / Aux

  Phono

  Speaker A / B

  Druk om alle opgeslagen AM- en FM-voorinstellingen te wissen gelijktijdig op de
  toetsen 5/10 en Menu en houd die ingedrukt. Op het display verschijnt dan ‘Reset’.
  Herstart het toestel met de Aan/Uit-toets.
  Menu

  Door meerdere malen op de FM/AM-toets op het voorpaneel te drukken, gaat u
  heen en weer tussen de FM- en AM-modus.

  Opmerking: Om gemakkelijk af te stemmen wanneer u het toestel voor de eerste
  keer gebruikt, raden wij u aan de Topaz SR10 in de ‘Auto’-modus te gebruiken. Druk
  op toets Mode/Store (Modus/Opslaan) op het voorpaneel van uw toestel. Deze toets
  bladert door de modi Preset, Auto en Manual (voorinstellingen, automatisch en
  handmatig).

  60

  1/6

  2/7

  3/8

  4/9

  5 / 10 • Page 11

  SR10 V2
  Problemen verhelpen
  Tunerinstellingen

  Het toestel krijgt geen stroom

  Twee instellingen zijn mogelijk: Noord-Amerika en Europa/Rest van de wereld.

  Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
  stekker (indien aanwezig) in de juiste stand staat).

  voorinstellingen gewist. Wanneer u het toestel naar een andere regio verhuist, moet
  u bij een erkend verkoopadres de juiste spanning laten instellen.

  Controleer aan de voorzijde van het toestel of de stroom is ingeschakeld.

  U kunt bij dit toestel de tuner-regio-instellingen wijzigen. Dit kan nodig zijn wanneer
  het toestel naar een ander land wordt verhuisd.

  Opmerking: Wanneer u deze instelling wijzigt, worden alle opgeslagen

  Menu

  Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.

  Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.

  Ik krijg geen geluid

  Controleer of de juiste ingang is geselecteerd.

  Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
  2/7

  3/8

  4/9

  5 / 10

  Druk tegelijkertijd op de toetsen 4/9 en Menu en houd die ingedrukt. Op het display
  ziet u de gewijzigde software-instelling, waarbij ‘A’ staat voor Noord-Amerika en ‘E’
  voor Europa/Rest van de wereld. Herstart het toestel met de Aan/Uit-toets.

  Technische specificaties
  Uitgaand vermogen
  THD (ongewogen)

  Frequentierespons (-1dB)
  S/N ratio (ref. 1W)
  Invoerimpedantie

  Dempingsfactor
  vermogensversterker

  85 watt (in 8?)

  <0.01% @ 1kHz, 80% van nominaal vermogen
  <0.15% 20Hz - 20kHz, 80% van nominaal
  vermogen
  5Hz - 50kHz

  >82dB (ongewogen)
  47k ohm
  >50

  Max. stroomverbruik

  500W

  Subwoofer-vermogen

  200Hz ‘2nd order’ L+R
  Niveau volgt volume-instelling

  Bass/Treble-aansturing

  Afmetingen
  Gewicht

  Tuners

  Bandbreedtes

  Antenneaansluitingen
  Signaal tot ruis
  Vervorming

  Shelving, max boost/cut
  +/- 10dB @ 100Hz en 20kHz

  Controleer als u de tuner gebruikt de antenneaansluiting en of op een beschikbare
  zender is afgestemd.
  Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).

  Controleer of de Luidsprekers A/B-configuratie overeenkomt met uw luidsprekers.

  Het geluid is vervormd

  Controleer de antenneaansluiting en de stand van de antenne.
  Controleer de luidsprekeraansluitingen.

  Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker

  Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten, met name de massa-aansluitingen.
  Bij draaitafels.

  Ik hoor ongewenste achtergrondgeluiden en storingen

  Zet het toestel op enige afstand van elektrische apparaten die mogelijk storingen
  veroorzaken.
  Richt de antenne opnieuw.

  Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en bij draaitafels tevens de massaaansluitingen.

  De afstandsbediening werkt niet
  Controleer of de batterijen niet te oud zijn.

  Controleer of de sensor niet wordt geblokkeerd.

  Beveiliging tegen oververhitting

  8.1kg

  Het toestel is beveiligd tegen oververhitting. Wanneer het toestel lang achtereen
  wordt gebruikt en te heet wordt, wordt het automatisch uitgeschakeld. Laat in dat
  geval het toestel nog 10 minuten op AAN staan om af te koelen, schakel dan het
  toestel uit en weer aan en u kunt doorgaan met luisteren.

  Europa
  AM (522-1629kHz)
  FM (87.5-108MHz)

  Als u twee luidsprekerparen gebruikt van minder dan 8 ohm, kan dit de oorzaak
  zijn van de overbelasting. Dit wordt dan ook afgeraden.

  110 x 430 x 340mm

  VS
  AM (530-1.710kHz)
  FM (87.5-108MHz)

  FM 75 ohm, coaxiaal
  AM 300 ohm enkeldraads lus.
  60dB standaard (FM)

  Indien het probleem zich blijft voordoen, is het toestel overbelast. Zet om dit
  probleem op te lossen het volume lager en zorg ervoor dat het toestel op een goed
  geventileerde plaats staat.
  Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen verhelpen,
  raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen):
  www.cambridge-audio.com/sts/faqs
  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
  verkooppunt.

  <0.4% @ 1kHz 50kHz afwijking (FM-mono)
  <0.6% @ 1kHz 50kHz afwijking (FM-stereo)

  61

  NEDERLANDS

  1/6 • Page 12

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
  Registered Office: Gallery Court, Hankey Place,
  London, SE1 4BB, United Kingdom
  Registered in England No. 2953313

  © 2011 Cambridge Audio Ltd

  AP30250/1

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info