656747
12
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
12
Rozwiązywanie problemów
Brak zasilania
Sprawdź, czy przewód zasilania prądem przemiennym jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy wtyk został całkowicie włożony do ściennego gniazda elektrycznego i
czy urządzenie jest włączone.
Sprawdź bezpiecznik wtyku sieciowego lub adaptera tego wtyku.
Sprawdź, czy na panelu przednim jest włączone zasilanie.
Brak dźwięku
Sprawdź, czy wybrano właściwe wejście sygnału.
Sprawdź, czy głośniki prawidłowo podłączone.
W przypadku korzystania z tunera sprawdź, czy anteny są prawidłowo podłączone
i czy została wybrana dostępna stacja.
Sprawdź, czy nie jest aktywna funkcja wyciszenia.
Sprawdź, czy konfiguracja głośników A/B jest zgodna z podłączonymi głośnikami.
Dźwięk jest zniekształcony
Sprawdź poprawność podłączenia i kierunkowość anten.
Sprawdź poprawność podłączenia głośników.
Z głośników słychać buczenie
Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodowe prawidłowe. Dotyczy to
zwłaszcza połączenia uziemienia/ekranowania gramofonu.
Występują niepożądane szumy tła i zakłócenia
Przenieś urządzenie w miejsce oddalone od innych urządzeń elektrycznych,
ponieważ mogą one być źródłem zakłóceń.
Zmień kierunkowość anteny.
Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodowe prawidłowe. Dotyczy to
zwłaszcza połączenia uziemienia/ekranowania dla gramofonu.
Nie działa pilot zdalnego sterowania
Sprawdź, czy nie rozładowały się baterie.
Upewnij się, że między pilotem a odbiornikiem podczerwieni nie ma żadnych
przeszkód.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Amplituner wyposażono w zabezpieczenie przed przegrzaniem i powiązaną z nim
funkcję automatycznego wyłączania. W przypadku długotrwałej pracy skutkującej
przegrzaniem amplituner samoczynnie się wyłącza. W takiej sytuacji włącz
urządzenie w trybie gotowości i odczekaj 10 minut, umożliwiając jego schłodzenie,
a następnie wyłącz je i włącz ponownie w celu wznowienia użytkowania.
Jeśli problem się powtórzy, należy uznać, że amplituner pracował z nadmiernym
obciążeniem. W takiej sytuacji zmniejsz poziom głośności i sprawdź, czy amplituner
pracuje w otwartym, dobrze wentylowanym miejscu.
Do przeciążenia amplitunera może doprowadzić korzystanie z dwóch par głośników
o impedancji poniżej 8 omów. Stosowanie takich głośników nie jest zalecane.
Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy zapoznać
się dodatkowo z listą często zadawanych pytań (FAQ) w naszej witrynie internetowej:
www.cambridge-audio.com/sts/faqs
W razie konieczności oddania urządzenia do serwisu gwarancyjnego lub
pogwarancyjnego należy się skontaktować ze sprzedawcą.
Dane techniczne
Moc wyjściowa 100 watów (przy 8Ω)
Współczynnik THD (nieważony) < 0,01% przy 1 kHz, 80% mocy znamionowej
< 0,15% w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, 80%
mocy znamionowej
Pasmo przenoszenia (przy -1 dB) Od 5 Hz do 50 kHz
Stosunek sygnał/szum (przy 1 W) > 82 dB (nieważone)
Impedancja wejściowa 47 kiloomów
Współczynnik tłumienia > 50
wzmacniacza mocy
Pobór mocy w trybie gotowości <0.5 W
Maksymalny pobór energii 500 W
Regulacja tonów niskich/wysokich Regulacja poziomu, wzmocnienie/wyciszenie
+/- 10 dB przy 100 Hz oraz przy 20 kHz
Wyjście subwoofera 200 Hz, zwrotnica 2. rzędu, kanały L + P
Poziom zależny od ustawienia głośności
Wejścia cyfrowe PCM 16–24 bity
S/PDIF (koncentryczne) 32–192 kHz
TOSlink (optyczne) 32–96 kHz
Wymiary 110 x 430 x 340 mm
Ciężar 8,1 kg
Tunery
Pasma Europa
AM (522–1629 kHz)
FM (87,5–108 MHz)
USA
AM (530–1710 kHz)
FM (87,5–108 MHz)
Złącza antenowe FM 75 omów, kabel koncentryczny.
AM 300 omów, antena
pętlowa/jednoprzewodowa.
Stosunek sygnał/szum 60 dB (FM; wartość typowa)
Zniekształcenia < 0,4% przy 1 kHz, odstęp 50 kHz (FM mono)
< 0,6% przy 1 kHz, odstęp 50 kHz (FM stereo)
12

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

cambridge-audio-topaz-sr20

Suche zurücksetzen

  • Cambridge Verstärker Topaz SR20: Aus den linken Boxen kommt kein Sound. Vertausche ich die Boxen mit den rechten Eingängen, funktionieren die Boxen. Am Kabel und a den Anschlüssen kann es daher nicht liegen. Einstellung Speaker A/B ist auch gedrückt. Wo kann das Problem liegen? Eingereicht am 11-4-2024 16:06

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info