Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/29
Nächste Seite
2
SQT0150 (POL)
Informacje dotyczące
akumulatora
Kompatybilność elektryczna i
magnetyczna
Na tabliczce znamionowej znajduje się symbol
(CE).
Oznaczenie identyfikacji
produktu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym i uszkodzenia
produktu,
Nie wystawiaj urządzenia na deszcz,
wilgoć, krople ani rozpryski.
Nie umieszczaj na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych płynami,
takich jak wazony.
Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów.
Nie zdejmuj pokryw.
Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
Powierz naprawę wykwalifikowanym
pracownikom serwisu.
UWAGA!
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia
prądem elektrycznym i uszkodzenia
produktu,
Nie instaluj ani nie umieszczaj urządzenia
na półce między książkami, w zamkniętej
szafce ani innej ograniczonej przestrzeni.
Zapewnij prawidłowy obieg powietrza
wokół urządzenia.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itp.
Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł
otwartych płomieni, takich jak zapalone
świece.
Element rozłączający stanowi wtyczka
sieciowa. Zainstaluj urządzenie tak, aby
wtyczkę sieciową można było natychmiast
wyciągnąć z gniazdka.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu i
oparzenia. Nie należy rozbierać,
podgrzewać do temperatury powyżej 60 oC
lub spalać.
UWAGA
Niewłaściwa wymiana akumulatora grozi
jego wybuchem. Wymieniaj tylko na typ
zalecany przez producenta.
Wyrzucając akumulatory, skontaktuj się z
lokalnym samorządem lub sprzedawcą i
zapytaj, jaka jest właściwa metoda
utylizacji.
Produkt Lokalizacja
Kamera wideo
wysokiej
rozdzielczości (HD)
Komora akumulatora
Zasilacz sieciowy na dole
HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EP_SQT0150_pol.book 2 ページ 2014年1月14日 火曜日 午後1時15分
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic HC-W850M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Panasonic HC-W850M in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info