302666
9
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
29
Tør fiberstøv af klappen og
varmevekslerboksen med en fugtig klud.
Skyl varmeveksleren under rindende vand.
Når den skal sættes på plads igen, skydes
den ind i sit rum og låses på plads med
låsefjedrene.
N.B.
Varmevekslerens plader kan misfarves
ved brug.
5.
Tør tøjfibre bort fra lugens lukkeflade og fra
indersiden af lugen med en fugtig klud.
.
Dersom Deres tørretumbler ikke skulle fungere korrekt, bør De kontrollere følgende
punkter, før De tilkalder en autoriseret servicetekniker.
Tørringen tager for lang tid / vasketøjet er
ikke tørt nok:
Er der valgt den rigtige tørretid eller det
rigtige program?
Var vasketøjet for vådt, da det blev lagt i
tørretumbleren (hvis vaskemaskinens
centrifugeringshastighed er mindre end 800
omdrejninger pr. minut)?
Er fnugfiltret snavset (advarselslampen for
filter er tændt)?
Er varmeveksleren snavset?
Er rumtemperaturen for høj?
Efter en strømafbrydelse skal tørretumbleren
genstartes (elektronisk tumbler).
Tørretumbleren fungerer ikke:
Er stikket sat rigtigt i kontakten?
Er der strømsvigt?
Er der gået en sikring?
Er lugen rigtigt lukket?
Er der valgt tørretid eller program?
Er der trykket på
Start
-knappen?
Advarselslampen for fnugfilter eller
vandbeholder lyser:
Er fnugfiltret rent?
Er vandbeholderen tom?
Sidder vandbeholderen rigtigt?
Er varmeveksleren ren?
Er pumpefunktionen valgt
(tidsstyret tumbler - Se afsnittet
Vandbeholder)?
Vanddråber under tørretumbleren:
Sidder varmeveksleren rigtigt?
Er tøjfibrene på lukningen til varmeveksleren
blevet tørret bort?
Er tøjfibrene på lugens lukkeflade blevet
tørret bort?
Udskiftning af indvendig pære (kun på nogle
modeller):
Hvis det indvendige lys ikke virker, kan
pæren være defekt.
Træk stikket til tørretumbleren ud af
stikkontakten!
Åbn lugen, og skru lampeglasset inden i
tromlen af.
Erstat den defekte pære med en ny, og skru
glasset på igen.
Erstatningspære: 15W, 220/240 V, E14,
egnet op til 300°C.
Før man kontakter servicecenteret:
1.
Undersøges det, om det er muligt selv at
rette fejlene (se Fejlfindingsoversigt).
2.
Startes programmet igen for at kontrollere,
om fejlen er rettet.
Hvis ovenstående punkter er kontrolleret, og
tørretumbleren stadig ikke fungerer, skal det
nærmeste Center for Kundeservice
kontaktes.
Oplys venligst følgende:
en kort beskrivelse af
fejlen.
tørretumblerens
nøjagtige type og model.
det servicenummer, der
kan ses til højre, når
lugen er åben.
Deres korrekte adresse og telefonnummer.
VEDLIGEHOLDELSE
FEJLFINDINGSOVERSIGT
KUNDESERVICE
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info