Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
12
SK OBSAH
POPIS SUŠIČKY
STRANA
13
FILTER
STRANA
13
NÁDOBA NA SKONDENZOVANÚ VODU
STRANA
13
PRED POUŽITÍM SUŠIČKY
STRANA
14
ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY
STRANA
14
PRÍPRAVA BIELIZNE
STRANA
15
NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO
PROGRAMU A FUNKCIÍ
STRANA
16
SPUSTENIE A UKONČENIE PROGRAMU
STRANA
17
UMIESTNENIE
STRANA
18
PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI
STRANA
18
VYPÚŠŤANIE VODY
STRANA
19
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ
STRANA
19
ÚDRŽBA
STRANA
19
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
STRANA
20
POPREDAJNÝ SERVIS
STRANA
20
Túto príručku si láskavo pozorne prečítajte, aby Vám sušička slúžila k Vašej plnej
spokojnosti.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SK

  OBSAH

  POPIS SUŠIČKY

  STRANA

  13

  FILTER

  STRANA

  13

  NÁDOBA NA SKONDENZOVANÚ VODU

  STRANA

  13

  PRED POUŽITÍM SUŠIČKY

  STRANA

  14

  ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

  STRANA

  14

  PRÍPRAVA BIELIZNE

  STRANA

  15

  NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO
  PROGRAMU A FUNKCIÍ

  STRANA

  16

  SPUSTENIE A UKONČENIE PROGRAMU

  STRANA

  17

  UMIESTNENIE

  STRANA

  18

  PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

  STRANA

  18

  VYPÚŠŤANIE VODY

  STRANA

  19

  ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ

  STRANA

  19

  ÚDRŽBA

  STRANA

  19

  PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

  STRANA

  20

  POPREDAJNÝ SERVIS

  STRANA

  20

  Túto príručku si láskavo pozorne prečítajte, aby Vám sušička slúžila k Vašej plnej
  spokojnosti.

  12 • Page 2

  POPIS SUŠIČKY
  1.
  2.
  3.
  4.

  5.
  6.

  7.

  8.
  9.

  Pracovná plocha.
  Nádoba na skondenzovanú vodu.
  Kolík bezpečnostného spínača.
  Dvere (smer otvárania možno zmenit’).
  Pozri kapitola “Zmena smeru otvárania
  dverí”.
  Dvere otvorte potiahnutím za rukovät’.
  Dvere zatvorte ľahkým tlakom.
  Filter na textilné vlákna.
  Detská poistka.
  Mincou alebo skrutkovačom otočte plastovú
  skrutku v smere hodinových ručičiek o 90°.
  Drážka je v zvislej polohe: dvere sa nedajú
  zatvorit’.
  Drážka je vo vodorovnej polohe: dvere sa
  dajú zatvorit’.
  Vnútorné osvetlenie (ak ním je Váš model
  vybavený).
  Zapne sa, len ak sú dvere otvorené (predtým
  je potrebné zvolit’ program).
  Osvetlenie sa vypne nastavením
  programátora “0”.
  Tlačidlo krytu výmenníku tepla.
  Výmenník tepla.

  FILTER
  Filter na textilné vlákna vyčistite po
  každom cykle sušenia
  1. Filter vytiahnite smerom hore.
  2. Filter otvorte.
  3. Odstráňte textilné vlákna mäkkou kefkou
  alebo rukou.
  4. Filter uzatvorte a zasuňte riadne spät’ na
  pôvodné miesto.

  Kontrolka filtra
  Upozorňuje na to, že filter je znečistený
  a potrebuje vyčistit’.
  Ak bielizeň nie je dostatočne suchá, skontrolujte,
  či filter nie je upchatý.

  NÁDOBA NA SKONDENZOVANÚ VODU
  Nádobu na skondenzovanú vodu
  vypustite na konci každého cyklu
  sušenia
  1. Otvorte kryt ľahkým stlačením jej pravej časti
  a vyberte nádobku.
  2. Vylejte vodu z nádoby.
  3. Ak je nádobka prázdna, zasuňte ju spät’na
  miesto, až kým nezaklapne.

  Kontrolka nádoby

  Elektronická sušička
  Nastavte volič programu na “0”, vylejte nádobu a
  program znovu spustite.

  Sušička s časovým spínačom
  Vyprázdnite nádobu. Ovládací gombík
  programátora nastavte na značku pre
  vypúšt’anie (
  ) (Tlačidlo Start je stlačené).
  Po skončení cyklu vypúšt’ania otočte ovládací
  gombík do polohy, v ktorej bol pred prerušením
  cyklu sušenia.

  Ak svieti, znamená to, že nádoba je plná a je
  potrebné ju vyliat'. Program sušenia sa
  automaticky zastaví.
  13 • Page 3

  PRED POUŽITÍM SUŠIČKY


  Po vybalení si láskavo overte, či sušička nie je
  poškodená. Ak o tom nie ste presvedčení, sušičku
  nezapínajte, ale zavolajte kvalifikovaného technika
  alebo Vášho predajcu.
  Obalový materiál (plastové fólie a pod.) môže byt’
  pre deti nebezpečný, preto ho nenechávajte v ich
  dosahu.
  Sušička bola skonštruovaná pre použitie
  v domácnosti a nesmie sa používat’ na iné účely
  než sušenie bielizne.

  Ochrana životného prostredia
  1. Obalový materiál
  Obalový materiál je 100% recyklovateľný, čo
  dokladuje symbol recyklácie ( ) .
  2. Sušička
  Sušička je vyrobená z recyklovateľných
  materiálov. Ak sa rozhodnete vyradit’ sušičku
  z prevádzky, počínajte si zodpovedne
  a rešpektujte platné predpisy pre likvidáciu
  odpadu. Odrežte prívodný kábel, aby sa sušička
  nedala pripojit’ na siet’.

  ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY
  Bezpečnost’ detí


  Po použití nastavte ovládací gombík
  programátora do polohy “0”. Tak zabránite tomu,
  aby deti sušičku náhodou zapli.

  Výhradne pre použitie v domácnosti.
  Táto sušička je v súlade so smernicou EHS
  č. 93/68 a normami STN.

  14 • Page 4

  PRÍPRAVA BIELIZNE
  Príprava bielizne
  Skontrolujte, či sú všetky zipsy, gombíky a pod.
  zapnuté a či sú vrecká prázdne. Bielizeň obrát’te
  naruby a uložte voľne do bubna, aby sa jednotlivé
  kusy do seba navzájom nezamotali.

  Maximálna váha bielizne na sušenie
  Bavlna
  Bavlna s funkciou Rýchle
  (elektronická sušička)
  Syntetické materiály

  5,0 kg
  3,5 kg
  2,5 kg

  Údaje o hmotnosti zodpovedajú bežným náplniam
  práčky.

  Bielizeň roztrieďte takto:
  A) Podľa symbolu
  na golieri alebo vo šve:
  Vhodné na sušenie v bubnovej sušičke.
  Sušenie v bubnovej sušičke len pri nízkych
  teplotách.
  Nesušit’ v bubnovej sušičke.
  B) Podľa množstva a hmotnosti
  Ak je náplň väčšia než kapacita sušičky,
  roztrieďte bielizeň podľa hmotnosti (napr. uteráky
  a jemnú spodnú bielizeň).
  C) Podľa druhu tkaniny
  Bavlna/ľan: uteráky, bavlnené tričká, obrusy
  a posteľná bielizeň z bavlny alebo ľanu.
  Syntetické materiály: blúzky, košele, kombinézy
  a pod. z polyesteru alebo polyamidu; zo zmesi
  bavlny a syntetických materiálov.
  D) Podľa úrovne sušenia
  • Roztrieďte bielizeň podľa toho, ako ju chcete
  mat’ usušenú: na žehlenie, na uloženie do
  bielizníku a pod.

  V bubnovej sušičke nesušte:
  Vlnu, hodváb, jemné tkaniny, nylonové pančuchy,
  textílie s jemnými výšivkami alebo kovovými
  ozdobami, objemné kusy bielizne, ako napr. spacie
  vaky a pod.
  Upozornenie: Nesušte bielizeň, ktorá bola
  predtým čistená chemicky, ani gumové predmety
  (hrozí nebezpečenstvo ohňa alebo výbuchu).
  Nesušte bielizeň znečistenú rastlinnými olejmi.

  15 • Page 5

  NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO PROGRAMU A FUNKCIÍ
  Elektronická sušička
  1. Podľa tabuľky zvoľte program a funkcie
  (Pozri “Tabuľka Programov”).
  2. Funkcie (ak je nimi Váš model vybavený)
  Funkciu zvolíte tak, že pred stlačením
  tlačidla Start stlačte tlačidlo príslušnej
  funkcie. Kontrolka nad tlačidlom sa rozsvieti
  na znamenie toho, že príslušná funkcia bola
  zapnutá. Pri nesprávnej voľbe (nezlúčiteľná
  kombinácia funkcií) sa ozve varovný
  zvukový signál. Funkciu zrušíte opätovným
  stlačením tlačidla.
  Spustenie s časovým posunom
  Odloží spustenie sušičky na neskoršiu
  dobu. Pri každom stlačení tlačidla sa
  spustenie posunie o 2 hodiny
  v rozmedzí 2 - 8 hodín. Po nastavení
  požadovaného posunu stlačte tlačidlo
  Start. Ak kontrolka bliká, je sušička
  v stave, kedy čaká na spustenie podľa
  zadaného času. Časový posun možno
  zmenit’ alebo zrušit’ tým, že nastavíte
  programový volič na hodnotu “0”.
  Po otvorení dverí sa odpočítavanie
  zostávajúceho času preruší.
  Ak zatvoríte dvere a znovu stlačíte
  tlačidlo Start, odpočítavanie sa obnoví.
  Po stlačení tlačidla Start je na chvíľu
  počut’ čerpadlo.
  Jemné
  Znižuje teplotu sušenia pre jemnú
  bielizeň. Funkcia je automaticky
  zahrnutá do programov programov na
  jemnú bielizeň, preto jej výber nie je
  možný.
  Rýchle (len pre bavlnu), max. 3,5 kg
  Skracuje čas potrebný na sušenie
  (napr. pre utierky a inú bielizeň
  rovnakej veľkosti). Nepoužívajte túto
  funkciu pre veľké kusy bielizne (plachty
  a pod.).

  16

  Zvukový signál
  Stlačením tohoto tlačidla uvediete do
  chodu zvukovú signalizáciu: po
  ukončení cyklu sušenia sa
  v pravidelných intervaloch ozve
  zvukový signál.
  3. Doplnkové programy
  Prevzdušňovanie
  Bielizeň sa bude 30 minút
  prevzdušňovat’ bez ohrievania.
  Časovo limitovaný program
  (20 až 60 minút)
  Pre šetrné dosušenie čiastočne suchej
  bielizne alebo jednotlivých kusov
  čiastočne suchej bielizne. Vhodné pre
  všetky druhy tkanín. • Page 6

  NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO PROGRAMU A FUNKCIÍ
  Sušička s časovým spínačom
  1. Zvoľte čas sušenia a funkcie podľa tabuľky
  (Pozri “Tabuľka programov”).
  2. Funkcie (ak je nimi Váš model vybavený)
  Funkciu zvolíte tak, že stlačíte príslušné tlačidlo.
  Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla.
  Spustenie s časovým posunom
  Táto funkcia zaistí, že sušička sa spustí
  až po stanovenom čase. Ovládací
  gombík oneskoreného spustenia treba
  otočením v smere hodinových ručičiek
  nastavit’ na požadovanú hodnotu a
  stlačit’ tlačidlo Start. Čas do spustenia je
  možné nastavit’ v intervalu od 1 do 8
  hodín.
  Nastavenú hodnotu oneskorenia je
  možné vždy zmenit’ gombíkom
  oneskoreného spustenia.
  Čas, ktorý ostáva do spustenia
  programu, je zobrazený na gombíku.
  Pri otvorení dvierok sa preruší
  odpočítavanie času.
  Odpočítavanie sa obnoví, keď dvierka
  zatvoríte a znovu stlačíte tlačidlo Start.
  Odpočítavanie zrušíte nastavením
  gombíka oneskoreného spustenia na “0”.
  Jemné
  Znižuje teplotu sušenia. Vhodné pre
  jemnú bielizeň.

  Zvukový signál
  Stlačením tohoto tlačidla uvediete do
  chodu zvukovú signalizáciu: po
  ukončení cyklu sušenia sa
  v pravidelných intervaloch ozve
  zvukový signál.
  3. Doplnkový program
  Prevzdušňovanie
  Bielizeň sa bude 20 minút
  prevzdušňovat’ neohriatym vzduchom.

  SPUSTENIE A UKONČENIE PROGRAMU
  1. Po zvolení doby sušenia, prípadne programu
  a funkcií, stlačte tlačidlo Start.
  2. V prípade, že je zapnutá zvuková
  signalizácia, sa po ukončení cyklu sušenia
  ozve zvukový signál. Signál sa po určitú dobu
  opakuje v pravidelných intervaloch.
  3. V prípade, že bielizeň po ukončení cyklu
  sušenia nevyberiete, spustí sa na maximálnu
  dobu 20 minút (sušička s časovým
  spínačom) alebo 70 minút (elektronická
  sušička) automatický cyklus ochrany pred
  pokrčením. Bubon sa v pravidelných
  intervaloch otáča, aby sa bielizeň nepokrčila.
  4. Pri ukončení programu nastavte programátor
  do polohy “0”. Kontrolka “Zapnuté” zhasne.
  5. Na konci každého cyklu sušenia vyčistite
  filter na textilné vlákna a vyprázdnite
  vodnú nádržku.

  6. V prípade, že zmeníte u elektronickej sušičky
  program v priebehu cyklu, sušička sa zastaví.
  Ak chcete spustit’ nový program, stlačte
  znovu tlačidlo Start.
  Ako prerušit’ cyklus sušenia
  Ak chcete prerušit’ sušenie v priebehu cyklu,
  nastavte programátor do polohy ( )
  Prevzdušňovanie a u elektronickej sušičky
  stlačte znovu tlačidlo Start.
  Pred otvorením dverí vyčkajte aspoň 5 minút,
  aby sušička mohla vychladnút’.
  Po otvorení dverí sa program z bezpečnostných
  dôvodov automaticky zastaví. Znovu ho spustíte
  tak, že zatvoríte dvere a opät’ stlačíte tlačidlo
  Start.

  17 • Page 7

  UMIESTNENIE  Sušičku umiestnite v miestnosti, kde nebude
  vystavená extrémnym vplyvom.
  Z ovládacieho panelu odstráňte ochrannú fóliu.
  Vyrovnajte sušičku do vodorovnej polohy
  pomocou štyroch nastaviteľných nožičiek.
  V prípade, že by pri prevádzke sušičky teplota
  v miestnosti vystúpila nad 35°C, je potrebné
  vyvetrat’.
  Pred spustením prvého cyklu sa presvedčite, že
  nádobu na vodu a výmenník tepla sú v správnej
  polohe.
  Vodu vypúšt’ajte pokiaľ možno priamo do odpadu
  pomocou priloženej hadice (Pozri kapitola
  “Vypúšt’anie vody”).
  Dávajte pozor, aby sa prívodný kábel nezachytil
  medzi stenou a sušičkou.

  Súprava pre umiestnenie nad práčku
  Sušičku možno postavit’ nad práčku s použitím
  montážnej súpravy AMH 542, ktorú si môžete zakúpit’
  u Vášho predajcu.

  Minimálne rozmery:
  Šírka: 600 mm
  Výška: 850 mm
  Hĺbka: 600 mm

  PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI


  18

  Pripojenie na elektrickú siet’ musí byt’
  uskutočnené v súlade s normami STN.
  Informácie o prípustnom pracovnom napätí,
  príkone a o elektrickej ochrane (poistke) sú na
  typovom štítku na zadnej stene sušičky.
  Uzemnenie sušičky je podľa normy STN
  povinné.
  Nepoužívajte predlžovacie šnúry alebo
  rozdvojku.
  Pred každou údržbou musíte sušičku odpojit’
  od elektrickej siete.
  Nespúšt’ajte sušičku, ak bola pri doprave
  poškodená. Zavolajte kvalifikovaného
  technika.
  V prípade, že potrebujete vymenit’ prívodný
  elektrický kábel, obrát’te sa na kvalifikovaného
  technika. • Page 8

  VYPÚŠŤANIE VODY
  Priamy vývod je na zadnej stene
  sušičky.
  Aby ste nemuseli vylievat’ vodu z nádoby na
  konci každého cyklu sušenia, pripojte hadicu
  dodávanú so sušičkou priamo k výlevke
  alebo k inštalácii vodovodného odpadu.
  1. Hadicu umiestnenú zozadu sušičky v jej dolnej
  časti pripevnite k spojovaciemu dielu z umelej
  hmoty (podľa nákresu). Pod sušičku dajte
  handru, aby sa voda nerozliala po podlahe.
  2. K spojovaciemu dielu pripojte hadicu
  dodávanú so sušičkou. Maximálna výška
  odpadového vedenia je 1 m.
  3. Dbajte na to, aby hadica nebola ohnutá alebo
  skrútená (koniec hadice nesmie byt’ ponorený
  do vody v odpade, aby sa voda nenasala spät’
  do sušičky).

  Dĺžka priloženej hadice je 1,5 m. Maximálna
  povolená dĺžka odpadového vedenia je 2,5 m.

  ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ
  Ako smenit’ smer otvárania dverí
  1. Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.
  2. Otvorte dvere.
  3. Pomocou kľúča vymontujte kolík
  bezpečnostného spínača v hornej časti dverí.
  Kolík bezpečnostného spínača otočte o 90° a
  vyberte.
  4. Uvoľnite dve skrutky od závesu dverí a dvere
  zveste.
  5. Zámok dverí demontujte takto:
  • Uvoľnite dve skrutky nad a pod uzatváracím
  zariadením, pridržte ich zospodu a vysuňte
  smerom hore (1,5 cm). Uzatváracie
  zariadenie vyberte.
  6. Otváranie dverí zmeníte takto:
  • Dvere otočte.
  • Dvere umiestnite tak, aby dve skrutky od
  závesu boli v správnej polohe.
  • Vložte uzatváracie zariadenie na miesto na
  opačnej strane dverí a zaistite západkou.
  • Zaskrutkujte dve skrutky nad a pod
  uzatváracím zariadením.
  • Dbajte na to, aby ste uzatváracie zariadenie
  nepripevnili obrátene. Detská poistka musí
  byt’ nad uzatváracím mechanizmom.
  7. Namontujte kolík bezpečnostného spínača
  spät’ hore na dvere.

  ÚDRŽBA
  1. Skrinku omývajte neutrálnym čistiacim
  prostriedkom pre domácnost’. Nepoužívajte
  abrazívne čistiace prostriedky.
  2. Po každom cykle sušenia vyčistite filter na
  textilné vlákna.
  3. Ak je sitko filtra znečistené, vyčistite ho
  vodou a mäkkou kefkou.

  4. Aspoň raz za tri mesiace vyčistite výmenník
  tepla, a to takto:
  • Otvorte dvere a stlačte tlačidlo v dolnej časti
  otvoru dverí.
  • Kryt výmenníku tepla sa otvorí.
  • Otočte upevňovacie pružiny a vyberte
  výmenník tepla.
  19 • Page 9

  ÚDRŽBA


  Vlhkou handrou zotrite nečistotu z tesnenia a
  z povrchu výmenníku.
  • Prepláchnite výmenník tepla pod tečúcou
  vodou.
  • Výmenník tepla vrátite na miesto tým, že ho
  zasuniete do pôvodnej polohy a upevnite
  upevňovacími pružinami.
  Poznámka: Platničky výmenníku tepla môžu
  používaním zmenit’ farbu.
  5. Vlhkou handrou utrite nečistotu pri tesnení
  dverí a vo vnútri dverí.

  PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
  V prípade, že Vaša sušička nefunguje správne, skôr ako zavoláte kvalifikovaného
  servisného technika, skontrolujte nasledujúce body.
  Sušenie trvá príliš dlho / bielizeň nie je
  dostatočne suchá.
  • Zvolili ste správny čas sušenia alebo program?
  • Nebola bielizeň príliš vlhká (rýchlost’
  odstreďovania v práčke je nižšia než 800
  otáčok za minútu)?
  • Nie je filter na textilné vlákna znečistený
  (kontrolka filtra svieti)?
  • Nie je výmenník tepla znečistený?
  • Nie je teplota v miestnosti príliš vysoká?
  • Po výpadku elektrického prúdu musíte sušičku
  znovu spustit’ (platí pre elektronickú sušičku).
  Sušička sa nedá spustit’.
  • Je prívodný kábel riadne zapojený do zásuvky?
  • Nebola prerušená dodávka elektrického prúdu?
  • Nespálili sa poistky?
  • Sú dvere správne zatvorené?
  • Zvolili ste dobu sušenia alebo program?
  • Stlačili ste tlačidlo Start?
  Kontrolka filtra alebo vodnej nádržky svieti.
  • Je filter na textilné vlákna čistý?
  • Je vodná nádržka prázdna?

  Je nádoba na vodu v správnej polohe?
  Je výmenník tepla čistý?
  Je programátor nastavený na vypúšt’anie (u
  sušičky s časovým spínačom)? (Pozri
  kapitolu “Nádobka na skondenzovanú
  vodu”).
  Zospodu sušičky kvapká voda.
  • Je výmenník tepla v správnej polohe?
  • Zotreli ste nečistotu z tesnenia výmenníku
  tepla?
  • Zotreli ste nečistotu z tesnenia dverí?
  Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia (ak
  ním je Váš model vybavený).
  • V prípade, že vnútorné osvetlenie nefunguje,
  pravdepodobne je vypálena žiarovka.
  • Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky!
  • Otvorte dvere a odskrutkujte sklenený kryt vo
  vnútri bubna.
  • Vymeňte vypálenú žiarovku za novú a
  sklenený kryt založte spät’.
  • Náhradná žiarovka: 15W, 220/240 V, E14,
  vhodná pre teploty do 300°C.

  POPREDAJNÝ SERVIS
  Než zavoláte do servisu:
  1. Pokúste sa opravit’ poruchu sami (Pozri
  “Príručka na odstraňovanie problémov”).
  2. Znovu spustite program, aby ste sa
  presvedčili, či porucha nezmizla opakuje.
  V prípade, že Vaša sušička nefunguje riadne
  ani po tom, čo ste skontrolovali vyššie
  uvedené body, spojte sa s najbližším
  servisným strediskom.

  Uveďte prosím:
  • stručný popis poruchy,
  • presný typ a model sušičky,
  • servisné číslo, viditeľné pri
  otvorených dverách vpravo,


  20

  Vašu presnú adresu a telefónne číslo.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz 565 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Polnisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info