Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
SR10 V2
53
NEDERLANDS
Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de
fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
warmte produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De
brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen
veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past,
contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde
stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het
punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht
wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om
omkantelen te voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer
het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
functioneert of is gevallen.
WAARSCHUWING
– Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
– De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan
overmatigeverhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de
stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
eenheid.
Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimte rondom). Zet
geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een
ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet.
Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld
aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water
erin op het apparaat, zoals een vaas.
Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor
de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel
geïsoleerde) constructie is.
AEEA-symbool
De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met
de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.
CE-teken
Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,
adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en
onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.
C-Tick-teken
Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.
Ross Test Zegel
Dit product voldoet aan de Russische elektronische
veiligheidskeurmerk.
FCC-wetgeving
LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO-
OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN
AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE
GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.
Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen
voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-
regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een degelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie
en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in overeenstemming
met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke
storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat
storingen optreden in een bepaalde installatie.
Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten,
wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de
volgende maatregelen te corrigeren:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de
ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info