Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Mains Voltage Selector Switch
115V/230V AC~50/60Hz
Power AC
CD BD / DVD MP3 / Aux MM Phono Rec Out Sub Out
Ground
CD
BD / DVD
MP3 / Aux
MM PhonoRec Out
R
L
Loudspeaker Terminals
Impedance 4–8 ohms
LeftRight
A
B
A
B
Left Right
AM 300ΩFM 75Ω Service Port
Rated Power Consumption: 500W
Designed and engineered in London, England
Topaz SR10 v2 Stereo Receiver
www.cambridge-audio.com
SR10 V2
55
NEDERLANDS
Aansluitingen achterzijde
Audio-ingangen
Deze ingangen kunnen worden aangesloten op elk ‘line-level’-bronapparaat, zoals
de audiouitgangen van een dvd-speler, een satelliet- of kabelontvanger, etc.
Phono-ingang
Deze ingang heeft een ingebouwde phonofase. Geschikt voor draaitafels met een
bewegende magneet (MM) of bewegende spoel (MC) met
(uitvoer van 2 - 6mV en 30-50k belastingsimpedantie) MC-uitvoeringen met een
lage uitvoerresolutie (<1mV en gewoonlijk 10-1000 ohm belastingsimpedantie)
kunnen niet rechtstreeks worden aangesloten, maar alleen via een geschikte
transformator of head-amp. Raadpleeg uw wederverkoper voor meer informatie
hierover. Bevestig (indien mogelijk) in de “aardaansluitingen” van zowel de draaitafel
als de SR10 een aardingskabel om ruis/zoemen van de draaitafel zoveel mogelijk
te elimineren.
Rec Out
Deze kunt u aansluiten op de ingang van een tapedeck, een cd-recorder, etc.
Sub-Out
Indien u het apparaat wilt aansluiten op de ingang van een actieve subwoofer
(optioneel).
AM/FM-antenne
Tunerantenneaansluitingen voor de ontvangst van radiosignalen. Zie het hoofdstuk
‘Aansluitingen’ in deze handleiding. Voor permanent gebruik wordt ten zeerste
aangeraden AM/FM-buitenantennes te gebruiken.
Serviceaansluiting
Alleen voor gebruik bij onderhoud/reparatie. Sluit hier niets aan - dat kan schade
veroorzaken.
Luidsprekeraansluitingen
Het apparaat heeft twee sets luidsprekeraansluitingen, (voor hoofdluidsprekers,
bovenste rij) en (voor secundaire in-/uitschakelbare luidsprekers, onderste rij).
Sluit de kabels van de linkerluidspreker aan op Links positief en negatief en die
van de rechterluidspreker op Rechts positief en negatief. In alle gevallen is de rode
ingang de positieve en de zwarte de negatieve aansluiting.
Zorg ervoor dat geen loshangende of verwarde kabels kortsluiting kunnen
veroorzaken. Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig zitten, zodat een
goede elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de
geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.
Met de A- en B-luidsprekers kunt u gemakkelijk en goedkoop een eenvoudig multi-
roomsysteem creëren.
Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
nominale impedantie van 8 ohm.
Spanningsschakelaar
Alleen voor gebruik bij onderhoud/reparatie.
AC-voedingsaansluiting
Steek pas nadat u de versterker hebt aangesloten de stekker van de AC-
voedingskabel in het stopcontact en zet dan het toestal aan.
1
1
6
2 3
7
5
9
8
2
3
4
5
6
7
8
9
Antennes
De SR10 wordt voor direct gebruik geleverd met een tijdelijke antenne.
Voor permanent gebruik wordt ten zeerste aangeraden buitenantennes te
gebruiken.
AM-lusantenne
Sluit elk uiteinde van deze antenne aan op een antenneaansluiting. Richt de
antenne zover mogelijk van het hoofdsysteem om ongewenste terugkoppelingen
en ruis te voorkomen en een optimale ontvangst te krijgen. Indien de AM-lusantenne
geen goede ontvangst biedt, is het aan te raden een AM-buitenantenne te
gebruiken.
FM-antenne
Sluit de meegeleverde antenne aan op de 75ohm FM-aansluiting. Trek de antenne
uit en draai deze tot u de beste ontvangst hebt. Voor permanent gebruik raden wij
ten zeerste een 75 ohm FM-buitenantenne aan.
CD
CD
BD
BD
/
/
DVD
DVD
/
/
Aux
Aux
MM Phono
MM Phono
Rec Out
Rec Out
Sub Out
Sub Out
Ground
CD
CD
BD
BD
/
/
DVD
DVD
/
/
Aux
Aux
MM Phono
MM Phono
Rec Out
Rec Out
R
L
Loudspeaker Terminals
Impedance 4–8 ohms
Left
Right
A
B
A
B
AM 300
Ω
FM 75
Ω
Service Port
Rated Power Consumption:
500W
Designed and engineered in London, England
Topaz SR10 v2 Stereo Receiver
www.cambridge-audio.com
AM 300ΩFM 75Ω
4
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,1 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info