Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
SR20
5
SVENSKA
8 Högtalaruttag
Två uppsättningar med högtalaruttag är tillgängliga A (huvuduttag för högtalare,
översta raden) och B (sekundära växlingsbara högtalaruttag, nedersta raden).
Anslut kablarna från vänster kanals högtalare till de positiva och negativa vänstra
uttagen och kablarna från höger kanals högtalare till de positiva och negativa
högra uttagen.
I detta fall är det röda uttaget det positiva uttaget och det svarta är det negativa
uttaget.
Var försiktig att inga lösa kabelfilament kortsluter högtalarutgångarna. Kontrollera
att högtalaruttagen har dragits åt tillräckligt hårt för att ge en bra elektrisk
anslutning. Det är möjligt att ljudkvaliteten påverkas om skruvuttagen är lösa.
Användning av A- och B-högtalare utgör ett enkelt och billigt sätt att skapa ett
flerrumssystem.
Obs! När du använder två par högtalare ska du använda högtalare med en
nominell impedans på 8 ohm.
9 Värmetunnel för ventilgaller
Möjliggör kylning av interna kretsar via värmetunneln. BLOCKERA INTE!
10 Power On/Off
Slår på/stänger av apparaten.
Denna produkt har en funktion för Automatisk avstängning (APD). Efter 30 minuter
utan aktivitet försätts produkten automatiskt i standby-läge.
11 Spänningsväljare
Endast för användning vid service.
12 Nätströmskontakt
När du har utfört alla anslutningar kan du koppla in nätkabeln i ett lämpligt
nätuttag och slå på enheten.
AM 300FM 75
A1 A2 A3 In Out Sub Out
R
L
Ground
Rec
MM Phono
Service Port
LeftRight
A
B
A
B
Left Right
On Off
Power
Rated Power Consumption: 500W
Designed and engineered in London, England
Topaz SR20 Stereo Receiver
www.cambridge-audio.com Mains Voltage Selector Switch
115V/230V AC~50/60Hz
Power AC
D1 D2 D3
Audio In
Digital Inputs
Anslutningar på bakre panelen
1 Digitalingångar
Toslink och S/P DIF koaxiala digitalingångar.
Dessa ingångar kan förses med nya namn när de visas på frontpanelen, se det
senare avsnittet i handboken.
Obs! För att få bästa resultat från ditt system rekommenderar vi att du
endast använder högkvalitativa anslutningskablar från Cambridge Audio. Detta
säkerställer att du hör ditt system på samma sätt som vi utformade det. Fråga din
återförsäljare om information.
2 Ljudingångar
Dessa ingångar är lämpliga för all källutrustning på ‘linjenivå’, t.ex. ljudutgångar
på CD-spelare, BD/DVD-spelare, o.s.v.
3 Phono-ingång
Denna ingång har ett inbyggt phono-stadie. Skivspelare som har skivspelarpatroner
av typen Moving Magnet (MM) eller hög uteffekt Moving Coil (MC) (mellan 2-6mV
uteffekt och 30-50k impedans) kan användas. Moving Coil-typer med låg uteffekt
(<1mV och normalt 10-1000 ohm impedans) kan inte anslutas direkt och kräver
en matchande transformator eller huvudförstärkare. Fråga din återförsäljare om
information. Jorduttagen på både skivspelaren och SR20 ska anslutas (om möjligt)
med en jordningskabel för lägsta brusnivå.
4 Rec Out
Anslut inspelningsingången för en kassettspelare, CD-brännare, o.s.v.
5 Sub-Out
För valfri anslutning till ingångskontakten på en aktiv subwoofer.
6 AM/FM-antenn
Mottagarens antennanslutningar för att fånga upp radiosignaler. Se avsnittet
’Anslutningar’ senare i handboken. För permanent användning rekommenderar vi
utomhusantenner (AM/FM).
7 Serviceport
Endast för användning vid service. Anslut inte något annat här eftersom det kan
leda till skador.
2
17
3 4
8
9
6
12
11
10
5
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Polnisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info