Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
9
NEDERLANDS
Basisaansluitingen
Netwerkverbindingen
Om uw Stream Magic 6 te kunnen gebruiken voor iRadio/Streaming, moet u over het
volgende beschikken:
een breedband internetverbinding (zoals ADSL) met een geschikte Internet Service
Provider (ISP);
een netwerkverbinding, hetzij draadloos via 802.11b/g of n Wi-Fi, hetzij een bedrade
Ethernet-verbinding (10 of 100 M bits/sec via een RJ45-verbinding).
Opmerking: Als u inhoud van een UPnP-server in het formaat 24/24 of 24/96 wilt
afspelen, is een Ethernet-verbinding vereist, aangezien de hoge gegevenssnelheid die
deze bestanden vereisen, boven de macht van de meeste Wi-Fi-netwerken gaat.
In veel gevallen zijn breedband-modem, router en draadloze toegangspunt gecombineerd
in één apparaat dat door uw Internet Service Provider wordt geleverd of dat in een
computerzaak kan worden gekocht.
Indien uw draadloze netwerk is gecongureerd voor gebruik met WEP- of WPA-
gegevensencryptie (resp. Wired Equivalent Privacy en Wi-Fi Protected Access), dient u te
weten wat uw WEP- of WPA-sleutel is, zodat u de Stream Magic 6 met het netwerk kunt
laten communiceren.
BELANGRIJK:
Controleer, voordat u doorgaat, of uw draadloze-toegangspunt of router is ingeschakeld
en met uw breedband internetdienst functioneert (gebruik uw computer om dit
te controleren). Om dit onderdeel van het systeem in werking te stellen, dient u de
instructies te lezen die bij het draadloze-toegangspunt of de router zijn meegeleverd.
De Stream Magic 6 kan worden gecongureerd voor verbinding met een bedraad of
draadloos netwerk of heeft hiervoor (standaard) een automatische instelling. In de
automatische modus zoekt de Stream Magic 6 een verbindingstype en selecteert het
de eerste verbinding die aanwezig is. U kunt het apparaat ook dwingen tot een bepaald
verbindingstype; zie hiervoor het gedeelte over Instellingen verderop.
Verbinding maken met een bedraad netwerk
Steek een uiteinde van een netwerkkabel (category 5/5E rechtstreekse ethernetkabel) in
de LAN-aansluiting aan de achterkant van het toestel.
Opmerking: U mag de LAN-poort van de speler uitsluitend aansluiten op een Ethernet-
poort die 10BASE-T of 100BASE-TX ondersteunt. Aansluiting op andere poorten of
pluggen, zoals een telefoonplug, kan het apparaat beschadigen.
De Stream Magic 6 moet automatisch worden verbonden met uw netwerk, bijvoorbeeld
zoals hieronder via DHCP; dit betekent dat automatisch een IP-adres wordt toegewezen
door uw router.
De Stream Magic 6 kan media van een aantal verschillende brontypen ontvangen en
afspelen. We hebben geprobeerd hier een overzicht te geven van de verschillende
soorten diensten die beschikbaar zijn en van de terminologie die u kan tegenkomen.
Internetradio
Dit zijn 'radio'-stations die over het internet uitzenden. Momenteel heeft de StreamMagic
toegang tot ongeveer 20.000 internetradiostations alle door ons gsorteerd naar Locatie,
taal en genre. De lijst met beschikbare stations wordt voortdurend bijgehouden en
automatisch ge-updated naar uw apparaat via internet. Als u zich registreert op de
StreamMagic website (www.stream-magic.com) kunt u ook door de stations bladeren en
presets instellen op de units vanuit uw pc.
U kunt tevens stations aan uw apparaten toevoegen die momenteel niet in de Stream
Magic's Radio database staan, ons suggesties geven voor nieuwe stations, en
nog veel meer. Er zijn ook koppelingen en Help beschikbaar voor het instellen van
streamingdiensten van een groot aantal andere leveranciers. Andere Stream Magic's
Radio-functies worden in de toekomst geïntroduceerd; kijk van tijd tot tijd op de website
voor de nieuwste ontwikkelingen.
Streamingdiensten
Streamingdiensten lijken op internetradio, maar zijn afkomstig van andere leveranciers
en hebben vaak een element van interactie met de gebruiker. Omdat Streamingdiensten
over het algemeen de gebruiker enige controle bieden over de inhoud waarnaar ze
luisteren, zijn ze door de muziekmaatschappijen anders gelicentieerd dan iRadio; vaak
is een bepaalde dienst alleen in bepaalde landen beschikbaar en wordt soms ook een
bijdrage in rekening gebracht voor het lidmaatschap.
Voorbeelden van dergelijke diensten zijn Aupeo!, Pandora, Rhapsody, SIRIUS/XM,
Live365 en andere. Al deze diensten geven de gebruiker enige controle over de inhoud,
variërend van 'speel iets dat klinkt als U2' tot de mogelijkheid om hele albums te
selecteren en af te spelen. Sommige diensten bieden tevens de mogelijkheid om inhoud
te downloaden voor ofine gebruik.
De Stream Magic 6 ondersteunt veel van deze diensten. Navigeer naar Streamingdiensten
op het apparaat voor een lijst of - nog beter - bekijk onze portal op UuVol.com voor meer
gedetailleerde informatie over welke diensten in uw regio beschikbaar zijn, wat ze te
bieden hebben en hoe u zich kunt aanmelden. Deze diensten worden aangeboden door
andere leveranciers en hoewel we verbindingen met deze diensten ondersteunen, zijn
ze niet van ons afkomstig en zijn we er op geen enkele manier verantwoordelijk voor. Uw
account geldt voor de dienst in kwestie. Wij dienen slechts als portal om de verbinding
eenvoudiger en gemakkelijker te maken. Daarnaast ondersteunen we de juiste software
op ons apparaat, zodat u de inhoud van deze diensten kunt bekijken en afspelen.
Netwerkmedia
De Stream Magic 6 ondersteunt een breed scala gecomprimeerde formaten: MP3,
AAC, WMA en Ogg Vorbis CODEC worden alle ondersteund. Bovendien wordt voor echte
audioelen ook ofwel ongecomprimeerde PCM (in een WAV-container) ofwel verliesvrij
gecomprimeerd FLAC ondersteund; beide kunnen 16 bit / 44,1kHz tot 24 bit / 96kHz
bevatten voor een kwaliteit die beter is dan die van een cd van geschikte downloadsites.
Opmerking: Hiervoor dient uw server ook ondersteuning te bieden voor de CODEC die u
wilt afspelen; sommige servers hebben namelijk beperkingen en zijn bijvoorbeeld niet
geschikt voor FLAC. Controleer altijd of de server die u wilt gebruiken, ook uw favoriete
CODEC's ondersteunt.
Voor verliesloze/niet-gecomprimeerde formaten moet bovendien zowel de server als de
netwerkverbinding de vereiste hoge bitrate ondersteunen.
Opmerking: Het is niet raadzaam om Wi-Fi-verbindingen te gebruiken voor inhoud boven
de 16 bit 44,1/48kHz in verliesloze/niet-gecomprimeerde formaten.
USB-media
De Stream Magic 6 ondersteunt ook USB-media van USB-ashdisks of harde USB-
schijven en heeft voor dit doel twee USB1.1-poorten. Hier doorzoekt de Stream Magic 6
eenvoudig de mappen op de aangesloten media en geeft de inhoud ervan weer. Alleen
inhoud die de Stream Magic 6 kan afspelen, wordt weergegeven. Deze functie is bedoeld
om eenvoudige toegang tot tijdelijke opslagapparaten mogelijk te maken.
We bevelen echter met klem aan om voor langdurig gebruik van opgeslagen media
gebruik te maken van UPnP, aangezien het UPnP-systeem ondersteuning biedt voor
album-art, voor verjnd doorzoeken van content en lteren van inhoud en voor andere
functies die eenvoudige systemen voor het doorzoeken van mappen niet bieden.
Opmerking: Momenteel wordt alleen het bestandssysteem FAT32 ondersteund.
Podcasts
Podcasts zijn gearchiveerde geluidsopnamen die via internet kunnen worden
gedownload. Vaak zijn podcasts opnamen van eerder uitgezonden live-evenementen of
episodische inhoud.
De Stream Magic 6 ondersteunt verschillende podcast-diensten van andere leveranciers;
navigeer naar Podcasts op het apparaat voor een lijst van beschikbare diensten in
uw regio. Daarnaast ondersteunt de Stream Magic 6 uw eigen persoonlijke keuze van
podcasts waarvan u de URL (internetkoppeling) kent via de Stream Magic website; zie
verderop.
Overzicht Verbinding maken
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Stream Magic 6 V2

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 19 seiten

Cambridge Audio Stream Magic 6 V2 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 19 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info