Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
ton/balansnivåer. När ingången FM eller AM väljs visas radiofrekvensen
eller RDS-kanalnamnet.
Obs! Vid inköpet är displayen täckt av skyddsplast. Dra bort plasten för att
se displayen tydligare.
Speaker A/B (Högtalare A/B), knapp
Knappen Speaker A/B växlar mellan de två uppsättningarna med
högtalarutgångar. Alternativen är endast högtalare A, endast högtalare B,
högtalare A och B tillsammans och båda uppsättningar med högtalare av.
Obs! ’Högtalare av’ skiljer sig från funktionen stäng av ljud eftersom
utgången Rec Out och hörlursutgången fortfarande är aktiverade.
Menu, knapp
Om du trycker på knappen en gång visas alternativet Bass (Bas). Om du
trycker en andra gång väljs alternativet Treble (Diskant) och om du trycker
en tredje gång väljs alternativet Balance (Balans). När en av dessa
alternativ har valts kan nivån justeras med volymkontrollen. Om du inte
trycker på något på ett tag, visas källan och volymkontrollen återgår till att
reglera volymen.
Infrarödsensor
Mottar IR-kommandon från den medföljande fjärrkontrollen. En
oblockerad siktlinje mellan fjärrkontrollen och sensorn krävs.
Volume (Volymkontroll)
Används för att öka/minska ljudnivån från utgångarna på enheten. Detta
styr volymnivån för högtalare, Sub-out och hörlurar. Nivån för ‘Rec Out’-
utgången påverkas inte. Volymkontrollen ändrar även nivån för bas,
diskant och balans i menyalternativet.
MP3-ingång
Denna källingång gör det möjligt att ansluta en bärbar ljudenhet som en
MP3-spelare direkt till enhetens frontpanel med en 3,5mm stereokontakt.
När en enhet är inkopplad väljs ingången automatiskt. Trots detta kan
andra ingångar fortfarande väljas när en stereokontakt är inkopplad.
Knappen MP3/AUX på enhetens frontpanel väljer denna ingång när en
stereokontakt är inkopplad.
Obs!
Om du kopplar in en källa på frontpanelen åsidosätter MP3-ingången
Aux-ingången. Ta ut kontakten från frontpanelen för att aktivera Aux-
ingången igen.
Observera också att utmatningsnivån för MP3-spelare brukar vara
ganska låg och att SR10 därför lägger till 10dB till den aktuella
volyminställningen när (och endast om) MP3-ingången har valts.
66
SR10
Stereo Receiver
Phones Mode / Store
Volume
On / Off
Speaker A / B
1 / 6 2 / 7 3 / 8 4 / 9 5 / 10
Menu
MP3 In
PhonoMP3 / AuxBD / DVDCDFM / AM
Kontroller på frontpanelen
1 2 3 4
7
85
6
12
12
11
11
9
10
10
Power On/Off
Slår på/stänger av apparaten.
Hörlursuttag
Gör det möjligt att ansluta stereohörlurar med ett 6,35mm kontakt.
Hörlurar med en impedans på mellan 32 och 600 ohm rekommenderas.
Obs! Om du kopplar in högtalarna stängs högtalarutgångarna av
automatiskt.
Hoppa över/sök, knappar
Knapparna Hoppa över/sök används när FM/AM-mottagaren väljs. Dessa
knappar har olika användningar beroende på läget som valts:
I förinställningsläget - Går igenom användarens förinställda kanaler.
I autoläge - Söker efter föregående eller nästa tillgängliga kanal. Enheten
stannar vid nästa starka signal som avkänns.
I manuellt läge - Gör det möjligt att söka uppåt eller nedåt manuellt efter
frekvenser.
Obs! När förinställningsläget är aktiverat ställer enheten automatiskt in
den första tillgängliga förinställda kanalen.
Mode/Store (Läge/Spara), knapp
Används för AM/FM-läge. Tryck för att växla mellan förinställningsläge,
autoläge och manuellt läge. Om du trycker och håller ned knappen sparas
den aktuella kanalfrekvensen bland förinställningarna. Först trycker du
och håller ned knappen, sen använder du knapparna ?? eller
förinställningsknapparna för att välja vilket nummer kanalen ska sparas
till. Tryck på knappen Mode/Store igen för att bekräfta och spara
förinställningen.
Obs! Om ingen knapp trycks i läget ’Store’ (Spara) avslutar enheten
’Store’-läget och förinställningen sparas inte.
Knappar för ingångskälla (CD, BD/DVD, MP3/Aux,
FM/AM, Phono)
Tryck på motsvarande knapp för att välja önskad ingångskälla.
Obs! FM/AM-källan är inbyggd i SR10. Denna knapp växlar mellan FM-
läge och AM-läge när den trycks mer än en gång.
Förinställningsknappar (1/6, 2/7, 3/8, 4/9, 5/10)
Används för AM/FM-lägen. Förinställningsknapparna används för att välja
förinställda kanaler som valts av användaren. Om du trycker en gång på
en förinställningsknapp väljs en av de första 5 förinställda kanalerna, och
om samma förinställningsknapp trycks igen växlar enheten till nästa
förinställning (1 och sedan 6 till exempel). Dessa förinställningar sparas
separat för varje våglängdsband, d.v.s. det finns 10 för FM och 10 för AM.
Tryck på FM/AM-knappen för att växla mellan band och uppsättningar
med 10 förinställningar.
Obs! I tillägg till dessa 10 kanaler per band som är tillgängliga direkt från
knapparna på frontpanelen, kan du även komma åt ytterligare 5
förinställngar (11-15) per band genom att använda upp-/nedknapparna
för att gå igenom alla 15 förinställningar.
Display
Används för att visa information som t.ex. vald ingångskälla, volym och
1
2
6
5
4
3
7
8
9
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info