Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
64
Cambridge Audio garanterar att denna produkt är fri från defekter vad gäller
material och hantverk (villkoren nedan gäller). Cambridge Audio reparerar
eller byter ut (Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel i
denna produkt. Garantiperioderna varierar beroende på land. Om du är
osäker ska du kontakta din återförsäljare och se till att du behåller ditt
köpbevis.
För att få garantiservice ska du kontakta den auktoriserade återförsäljaren
för Cambridge Audio där du köpte denna produkt. Om din återförsäljare inte
har lämplig utrustning för att utföra reparationen av din produkt från
Cambridge Audio kan återförsäljaren skicka den till Cambridge Audio eller en
auktoriserad serviceleverantör för Cambridge Audio. Du behöver frakta
denna produkt i dess originalemballage eller i ett annat emballage som ger
lika bra skydd.
Köpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som är bevis att produktens
garantiperiod fortfarande gäller, måste visas för att få garantiservice.
Denna garanti är ogiltig om (a) serienumret från fabriken har ändrats eller
avlägsnats från produkten eller (b) om denna produkt inte köptes från en
auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio. Du kan ringa Cambridge
Audio eller den lokala distributören för Cambridge Audio i ditt land för att
bekräfta att du har ett icke-ändrat serienummer och/eller att du köpte
produkten från en auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio.
Denna garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på force
majeure, olycka, felanvändning, missbruk, underlåtelse, kommersiell
användning, eller modifieringar till produkten eller någon del av produkten.
Denna garanti täcker inte skador som orsakas av felaktig användning,
underhåll eller installation, eller försök att reparera av någon annan än
Cambridge Audio eller en Cambridge Audio-återförsäljare, eller auktoriserad
serviceleverantör, som har auktoriserats att utföra garantiarbete för
Cambridge Audio. Alla icke-auktoriserade reparationer ogiltigförklarar
garantin. Denna garanti täcker inte produkter som säljs SOM DE ÄR eller
MED ALLA FEL.
REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGÖR KUNDENS
ENDA ERSÄTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FÖR
SLUMPMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT.
MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GÄLLER ENLIGT LAG ÄR DENNA
GARANTI EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA UTTRYCKLIGA OCH
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT
ÄNDAMÅL.
Vissa länder och stater i U.S.A. tillåter inte uteslutning eller begränsning av
följdskador eller underförstådda garantier, därför kanske uteslutandena
ovan inte gäller för dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter och du kan
ha andra lagstadgade rättigheter som varierar mellan olika stater eller
länder.
Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.
Begränsad garanti
Ventilation
VIKTIGT – Apparaten blir het när den används. Stapla inte flera apparater
på varandra. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett
skåp utan tillräcklig ventilation.
Kontrollera att små föremål inte faller genom någon av ventilationsgallren.
Om detta händer ska du stänga av apparaten med detsamma, koppla ur
den från nätströmmen och rådgöra med din återförsäljare.
Placering
Välj installationsplatsen försiktigt. Undvik att ställa apparaten i direkt
solljus eller nära en värmekälla. Inga lågor, t.ex. tända ljus får placeras på
enheten. Undvik platser som utsätts för vibration eller för mycket damm,
kyla eller fukt. Apparaten kan användas i ett måttligt klimat.
Apparaten måste installeras på en stadig, jämn yta. Placera inte i ett
instängt område som en bokhylla eller ett skåp. Alla utrymmen som är
öppna på baksidan (som ett särskilt ställ för utrustningen) går dock bra.
Placera inte apparaten på en instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och
orsaka allvarliga skador på barn eller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga
skador på produkten. Ställ inte annan utrustning ovanpå apparaten.
P.g.a. magnetiska fält får inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas i
närheten p.g.a. möjliga störningar.
Elektroniska ljudkomponenter har en inkörningsperiod på cirka en vecka
(om de används flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya
komponenter hamnat på plats och ljudegenskaperna förbättras under
denna tid.
Strömkällor
Apparaten ska endast förses med ström från en strömkälla som är märkt
på etiketten. Om du inte är säker på typen av strömförsörjning i ditt hem
ska du rådgöra med produktens återförsäljare eller det lokala elbolaget.
Stäng av apparaten genom att använda brytaren på frontpanelen. Om
du inte avser att använda apparaten under en längre tid, ska du koppla
ur kontakten från nätet.
Överbelastning
Överbelasta inte vägguttag eller förlängningskablar eftersom det kan leda
till risk för brand eller elstötar. Överbelastade nätuttag,
förlängningskablar, frätta strömkablar, skadad eller sprucken
kabelisolering och trasiga kontakter är farliga. De kan orsaka elstötar eller
brandfara.
För in alla strömkablar ordentligt. Förhindra surrande och oljud genom att
inte bunta ihop anslutningskablarna med strömkabeln eller
högtalarkablarna.
Rengöring
Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr luddfri trasa.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller
frätande medel. Spruta inte sprejflaskor mot eller i närheten av
apparaten.
Avyttrande av batterier
Batterier kan innehålla ämnen som kan skada miljön. Avyttra alla
urladdade batterier med omsorg och i enlighet med lokal miljölagstiftning
för återvinning av elektronik.
Högtalare
Innan du ansluter högtalarna ska du kontrollera att all ström har stängts
av. Endast lämpliga anslutningskablar får användas.
Service
Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig
reparera, demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett
problem. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan det leda till allvarlig
elchock. Kontakta din återförsäljare om du upplever problem eller haveri.
VIKTIGT
Om apparaten körs på en mycket hög nivå känner en givare av
temperaturhöjningen och visar “PROTECTION OVERLOAD”
(Överbelastningsskydd) på displayen. Apparaten försätts sedan i standby-
läge. Den kan inte aktiveras igen tills temperaturen har fallit till en mer
normal nivå.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info