Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Spänningsväljare
Endast för användning vid service.
Nätströmskontakt
När du har utfört alla anslutningar kan du koppla in nätkabeln i ett
lämpligt nätuttag och slå på enheten.
Mains Voltage Selector Switch
115V/230V AC~50/60Hz
Power AC
CD
BD / DVD MP3 / Aux
MM Phono Rec Out Sub Out
Ground
CD
BD / DVD
MP3 / Aux
MM PhonoRec Out
R
L
Loudspeaker Terminals
Impedance 4–8 ohms
LeftRight
A
B
A
B
Left Right
AM 300ΩFM 75ΩService Port
Rated Power Consumption: 500W
Designed and engineered in London, England
Topaz SR10 v2 Stereo Receiver
www.cambridge-audio.com
SR10 V2
65
SVENSKA
Anslutningar på bakre panelen
Ljudingångar
Dessa ingångar är lämpliga för all källutrustning på ‘linjenivå’, t.ex.
ljudutgångar på CD-spelare, BD/DVD-spelare, o.s.v.
Phono-ingång
Denna ingång har ett inbyggt phono-stadie. Skivspelare som har
skivspelarpatroner av typen Moving Magnet (MM) eller hög uteffekt
Moving Coil (MC) (mellan 2-6mV uteffekt och 30-50k impedans) kan
användas. Moving Coil-typer med låg uteffekt (<1mV och normalt 10-
1000 ohm impedans) kan inte anslutas direkt och kräver en matchande
transformator eller huvudförstärkare. Fråga din återförsäljare om
information. Jorduttagen på både skivspelaren och SR10 ska anslutas
(om möjligt) med en jordningskabel för lägsta brusnivå.
Rec Out
Anslut inspelningsingången för en kassettspelare, CD-brännare, o.s.v.
Sub-Out
För valfri anslutning till ingångskontakten på en aktiv subwoofer.
AM/FM-antenn
Mottagarens antennanslutningar för att fånga upp radiosignaler. Se
avsnittet ’Anslutningar’ senare i handboken. För permanent användning
rekommenderar vi utomhusantenner (AM/FM).
Serviceport
Endast för användning vid service. Anslut inte något annat här eftersom
det kan leda till skador.
Högtalaruttag
Två uppsättningar med högtalaruttag är tillgängliga A(huvuduttag för
högtalare, översta raden) och B(sekundära växlingsbara högtalaruttag,
nedersta raden). Anslut kablarna från vänster kanals högtalare till de
positiva och negativa vänstra uttagen och kablarna från höger kanals
högtalare till de positiva och negativa högra uttagen.
I detta fall är det röda uttaget det positiva uttaget och det svarta är det
negativa uttaget.
Var försiktig att inga lösa kabelfilament kortsluter högtalarutgångarna.
Kontrollera att högtalaruttagen har dragits åt tillräckligt hårt för att ge en
bra elektrisk anslutning. Det är möjligt att ljudkvaliteten påverkas om
skruvuttagen är lösa.
Användning av A- och B-högtalare utgör ett enkelt och billigt sätt att skapa
ett flerrumssystem.
Obs! När du använder två par högtalare ska du använda högtalare med
en nominell impedans på 8 ohm.
1
1
6
2 3
7
5
9
8
2
3
4
5
6
7
8
Antenner
Obs! SR10 medföljs av en tillfällig antenn som kan användas i början. För
permanent användning rekommenderar vi utomhusantenner.
AM-ramantenn
Anslut varje ände av antennen till antenningångarna. Placera antennen så
långt från huvudsystemet som möjligt för att förhindra oönskat oljud och
för att få bästa möjliga mottagning. Om den medföljande AM-
ramantennen inte får tillräckligt bra mottagning kan det vara nödvändigt
att använda en AM-utomhusantenn.
FM-antenn
Anslut den anslutna antennen till uttaget FM 75 ohm. Förläng sladden
och flytta runt antennen tills du får bästa mottagning. För fortsatt
användning rekommenderar vi att du använder en 75 ohm FM-
utomhusantenn.
CD
CD
BD
BD
/
/
DVD
DVD
MP3
MP3
/
/
Aux
Aux
Rec Out
Rec Out
Sub Out
Sub Out
Gr
ou
n
d
CD
CD
BD
BD
/
/
DVD
DVD
MP3
MP3
/
/
Aux
Aux
Rec Out
Rec Out
R
L
L
ou
d
spea
k
er
T
erm
i
na
ls
Im
p
edance 4–8 ohm
s
L
eft
Ri
g
h
t
A
B
A
B
AM
300
Ω
FM
75
Ω
Se
rvi
ce
P
o
r
t
R
ated Power
C
onsumption
:
500W
D
es
ig
ne
d
an
d
en
gi
neere
d
i
n
L
on
d
on,
E
n
gl
an
d
Topaz SR10 v2 Stereo Receiver
www.cam
b
r
idg
e-au
di
o.co
m
AM 300ΩFM 75Ω
4
9
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR10 in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info