302666
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
25
Suszarka elektroniczna
1.
Wybrać program suszenia i funkcję
dodatkową, postępując według wskazówek
znajdujących się w tabeli (patrz “Tabela
Programów”).
2. Funkcje dodatkowe (zależnie od modelu)
W celu wybrania funkcji dodatkowej,
nacisnąć odpowiadający jej przycisk zanim
zostanie naciśniety przycisk
Start
. Zapali się
wskaźnik znajdujący się nad przyciskiem,
potwierdzając dokonanie wyboru.
W przypadku dokonania nieprawidłowego
wyboru (funkcji dodatkowych nie zgodnych
ze sobą), zostanie pobudzony alarm
akustyczny. Nacisnąć przycisk ponownie,
aby anulować wybór.
Opóźnione uruchomienie
Opóźnia uruchomienie suszarki.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
opóźnia start suszarki o 2 do 8 godzin.
Regulacja w 2 godzinnych stopniach.
Po ustawieniu wymaganego opóźnienia
należy nacisnąć przycisk
Start
.
Miganie światła oznacza rozpoczęcie
odliczania. Opóźnienie można zmienić
lub skasować poprzez wybranie “0” za
pomocą pokrętła selektora programu.
Otwarcie drzwi zatrzymuje odliczanie.
Aby kontynuować odliczanie należy
zamknąć drzwi i ponownie nacisnąć
przycisk
Start
. Wkrótce po naciśnięciu
przycisku
Start
, da się usłyszeć odgłos
pracy pompy.
Delikatne (Gentle)
Obniża temperaturę suszenia delikatnej
bielizny. Funkcja ta jest samoczynnie
załączana podczas programu suszenia
delikatnego; wówczas jej włączenie
ręczne nie jest możliwe.
Rapid (Tylko bawełna) Max. 3,5 kg.
Skraca czas suszenia (np. tkaniny lub
bielizna podobnych rozmiarów). Nie
należy stosować tej funkcji do dużych
artykułów (np. prześcieradła lub
podobne).
Brzęczyk (Buzzer)
Wciśnięty przycisk uruchamia
brzęczyk, który sygnalizuje koniec
cyklu, wydając dźwięk w regularnych
odstępach.
3. Programy dodatkowe
Przewietrzanie
Bielizna jest przewietrzana, bez
ogrzewania, przez 30 minut.
Program czasowy (20 do 60 minut)
Służy do delikatnego suszenia
kończącego lub do suszenia
pojedynczych artykułów. Nadaje się do
wszystkich tkanin.
JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB
PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info