302666
7
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
27
Zainstalować aparat w pomieszczeniu nie
narażonym na ekstremalne warunki.
Usunąć z płytki sterowniczej folię
zabezpieczającą.
Wypoziomować suszarkę, regulując cztery nóżki.
W przypadku wzrostu temperatury pomieszczenia
powyżej 35°C podczas pracy suszarki, należy
przewietrzyć pomieszczenie.
Przed uruchomieniem po raz pierwszy należy się
upewnić czy pojemnik na wodę oraz wymiennik
ciepła są prawidłowo umieszczone.
Jeśli jest taka możliwość należy wykorzystać
dostarczoną rurę dla odprowadzania wody
bezpośrednio do instalacji ściekowej (patrz
rozdział “System odprowadzenia wody”).
Należy uważać aby nie zacisnąć kabla
zasilającego pomiędzy suszarką a ścianą.
Wyposażenie dodatkowe
Suszarkę można zamontować na pralce, w tym celu
należy zamówić w naszym punkcie sprzedaży
komplet o kodzie AMH 542.
Minimalne wymiary obudowy:
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 850 mm
Głębokość: 600 mm
Połączenia elektryczne muszą być wykonane
zgodnie z miejscowymi przepisami.
Na tabliczce znamionowej, umieszczonej w
tylnej części maszyny, znajdują się dane
dotyczące dopuszczalnego napięcia
roboczego, pobieranej mocy i bezpieczników
zabezpieczających.
Uziemienie urządzenia jest według prawa
obowiązkowe.
Nie używać przedłużaczy lub gniazdek
wielokrotnych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji
przy suszarce, wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
Nie włączać suszarki, jeżeli została
uszkodzona podczas transportu.
Skontaktować się z wykwalifikowanym
technikiem z serwisu.
Do wymiany kabla zasilającego należy wezwać
wykwalifikowanego fachowca z serwisu.
INSTALACJA
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz 565 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Dänisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Whirlpool awz 565 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info