497546
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
SR10 V2
63
SVENSKA
För din egen säkerhet bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner
försiktigt innan du försöker att ansluta apparaten till nätuttaget.
Instruktionerna hjälper dig även att få bästa prestanda från enheten samt
förlänga dess bruksliv:
1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet
med tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor,
spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig
värme.
9. Kringgå inte säkerhetsanordningen i den polariserade eller jordade
kontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett bredare än det
andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det
breda stiftet eller det tredje stiftet är viktiga för din säkerhet. Om den
medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag ska du be en
elektriker byta ut det gamla nätuttaget.
10. Skydda strömkabeln från att någon går på den eller att den kläms
fast, särskilt vid kontakterna, vägguttagen och platsen där de ansluts
till apparaten.
11. Använd endast endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
12. Använd endast med vagn, ställning, stativ, fäste eller bord
som angetts av tillverkaren eller säljs med apparaten. När
en vagn används ska vagnen med utrustningen flyttas
försiktigt för att förhindra att den välter och orsakar skador.
13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte ska användas
under en längre tid.
14. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när
apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller
kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit
ned i apparaten samt om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte
fungerar normalt eller har tappats.
VARNING
Minska risken för brand eller elchock genom att inte exponera denna
apparat för regn eller fukt.
Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte exponeras
för kraftig hetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.
Enheten är en Klass 1-konstruktion och måste vara ansluten till ett
nätuttag med skyddad jordanslutning.
Apparaten måste installeras på ett sätt som gör det möjligt att koppla ur
nätkontakten från nätuttaget (eller apparatens kontakt från baksidan av
apparaten). Om nätkontakten används för urkoppling, måste denna alltid
vara brukbar. Endast nätkabeln medföljer denna apparat.
Kontrollera att det finns tillräckligt med ventilation. Vi rekommenderar att
du inte placerar apparaten i ett instängt utrymme. Om du vill placera
apparaten på en hylla, ska du använda översta hyllan för maximal
ventilation. Ställ inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den inte på
en matta eller liknande mjuk yta och blockera inte några luftingångar eller
-utgångar. Täck inte över ventilationsgallret med föremål som tidningar,
bordsdukar, gardiner eller liknande.
Denna apparat får inte användas i närheten av vatten eller exponeras till
droppande eller stänkande vatten eller andra vätskor. Inga föremål fyllda
med vätska, t.ex. vaser, får ställas på apparaten.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för
oisolerad “farlig spänning” inom produkten som kan vara stark nog att ge
personer en elstöt.
Utropstecknet i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren
på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i
handboken som medföljer apparaten.
WEEE-symbol
Den överkorsade soptunnan är Europeiska Unionens symbol
för att indikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk
utrustning. Denna produkt innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning som kan återanvändas, återvinnas eller återhämtas
och inte får kasseras med normalt osorterat hushållsavfall. Ta tillbaka
apparaten eller kontakta den auktoriserade återförsäljaren som du köpte
produkten från för med information.
CE-märkning
Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven för
Lågspänningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagnetisk
kompatibilitet (2004/108/EC) och Miljövänlig design för energirelaterade
produkter (2009/125/EC) när den installeras och används i enlighet med
denna instruktionsbok. För att apparaten ska fortsätta att uppfylla dessa
direktiv får endast tillbehör från Cambridge Audio användas med
produkten och service måste utföras av kvalificerad servicepersonal.
C-Tick-märkning
Denna produkt uppfyller Australian Communications Authoritys
krav för radiokommunikationer samt EMC-krav.
Ross Test Stamp
Denna produkt uppfyller kraven för elektronisk
säkerhetsmärkning i Ryssland.
FCC-regler
ANMÄRKNING: TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FÖR RADIO- ELLER TV-
STÖRNINGAR SOM ORSAKAS AV ICKE-AUKTORISERADE
MODIFIERINGAR TILL DENNA UTRUSTNING. SÅDANA MODIFIERINGAR
KAN OGILTIGFÖRKLARA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA
UTRUSTNINGEN.
Denna utrustning har testats och ligger inom gränserna för en
digital apparat i Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa
gränsvärden är skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga
störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och
kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionernas, orsaka störningar som skadar
radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti att störningar inte
förekommer vid vissa installationer.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-
mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på
utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna
på ett eller fler av följande sätt:
- Vänd eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som
mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Topaz SR10 Bedienungsanleitung - Polnisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info