Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
6
7 Wyświetlacz
Służy do wyświetlania informacji takich jak wybrane źródło sygnału, poziom
głośności czy poziom balansu i nasycenia tonów niskich/wysokich. W przypadku
wybrania tunera FM lub AM jako źródła sygnału na wyświetlaczu widać częstotliwość
słuchanej stacji radiowej albo nazwę tej stacji nadawaną w systemie RDS.
Uwaga: Na wyświetlaczu nowego urządzenia znajduje się folia ochronna. Aby
uzyskać wyraźny obraz, należy ją zdjąć.
8 Przycisk Speaker A/B (głośniki A/B)
Ten przycisk służy do wybierania żądanej konfiguracji głośników podczas odsłuchu.
Dostępne opcje to: tylko głośniki A, tylko głośniki B, głośniki A i B, obie pary
głośników wyłączone.
Uwaga: tryb „Speaker off” (tryb pracy z wyłączonymi głośnikami) różni się od funkcji
wyciszenia, ponieważ nie powoduje odłączenia gniazd Rec Out i słuchawkowego.
9 Przycisk Menu
Jednokrotne naciśnięcie powoduje wybranie opcji regulacji tonów niskich (Bass).
Drugie naciśnięcie powoduje wybranie opcji regulacji tonów wysokich (Treble),
a kolejne wybranie opcji regulacji balansu (Balance). Po wybraniu dowolnej z
tych opcji jej wartości można zmieniać za pomocą pokrętła regulacji głośności.
Jeśli przez pewien czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu
ponownie pojawi się informacja o poziomie głośności, a pokrętło zostanie na
powrót przełączone w tryb regulacji głośności.
10 Odbiornik podczerwieni
Za pośrednictwem podczerwieni odbiera polecenia wysyłane z dostarczonego
pilota zdalnego sterowania. Warunkiem poprawnego działania pilota jest brak
przeszkód między nim a odbiornikiem podczerwieni w urządzeniu.
11 Pokrętło regulacji głośności
Służy do zwiększania/zmniejszania poziomu głośności. Regulacja ma wpływ na
poziom głośności w podłączonych głośnikach, słuchawkach i subwooferze. Poziom
sygnału przesyłanego do wyjścia nagrywania (Rec Out) pozostaje niezmieniony.
Dodatkofunkcją tego pokrętła jest zmiana poziomu nasycenia tonów niskich i
wysokich oraz zmiana poziomu balansu w menu.
12 Gniazdo wejściowe MP3 In
To wejście sygnału źródłowego umożliwia korzystanie z przenośnego
urządzenia audio, takiego jak odtwarzacz MP3, podłączonego bezpośrednio do
stereofonicznego gniazda wejściowego 3,5 mm typu jack na panelu przednim.
Mimo podłączenie wtyku stereofonicznego typu jack do gniazda na panelu
przednim powoduje automatyczne wybranie tego wejścia jako źródła sygnału, w
każdej chwili można wybrać dowolne inne źródło sygnału. Gdy wtyk stereofoniczny
typu jack jest podłączony, odpowiadające mu wejście sygnału można wybrać za
pomocą przycisku MP3/AUX na panelu przednim.
Uwaga:
Podłączenie źródła sygnału do wejścia MP3 In na panelu przednim powoduje
dezaktywację wejścia Aux. Aby ponownie uaktywnić wejście Aux, należy odłączyć
wtyk typu jack od gniazda na panelu przednim.
Ponieważ poziom sygnału wyjściowego odtwarzaczy MP3 jest zazwyczaj niski, w
przypadku wybrania wejścia MP3 (i tylko wtedy) amplituner SR10 dodaje 10 dB
do bieżącego ustawienia głośności.
Elementy sterujące na panelu przednim
1 2 3 4
7
85
6
12
11
9
10
1 Standby/On (Tryb gotowości / włączanie)
Ten przycisk umożliwia przełączanie urządzenia z trybu gotowości (wskazywanego
przez przyciemnienie diody zasilania) w tryb pracy (wskazywany przez jasno
świecącą diodę zasilania) i na odwrót. Tryb gotowości to tryb niskiego poboru mocy,
w którym zużycie energii wynosi mniej niż 0,5 W. Gdy urządzenie nie jest używane,
można je pozostawić w trybie gotowości.
2 Gniazdo słuchawkowe
Umożliwia podłączenie słuchawek stereofonicznych z wtykiem typu jack o średnicy
6,35 mm. Zalecane jest stosowanie słuchawek o impedancji 32–600 omów.
Uwaga: podłączenie słuchawek powoduje automatyczne wyciszenie sygnału na
wyjściach głośnikowych.
3 Przyciski zmiany/wyszukiwania stacji radiowej
Przyciski zmiany/wyszukiwania stacji radiowej używane podczas korzystania
z tunera FM/AM. Pełnią różne funkcje w zależności od wybranego trybu pracy
tunera:
W trybie zaprogramowanych stacji — służą do wybierania kolejnej lub poprzedniej
stacji zapisanej w pamięci tunera.
W trybie automatycznym — służą do wyszukiwania stacji radiowych w górę i w dół
pasma. Po znalezieniu stacji o wystarczająco silnym sygnale funkcja wyszukiwania
zostaje automatycznie anulowana.
W trybie ręcznym — służą do ręcznego przeszukiwania pasma radiowego.
Uwaga: w trybie zaprogramowanych stacji tuner automatycznie dostraja się do
częstotliwości pierwszej stacji z listy stacji zaprogramowanych.
4 Przycisk Mode/Store (Tryb/Zapisz)
Ten przycisk jest używany do wybierania trybu pracy tunera AM/FM. Jego
kolejne naciśnięcia powodują zmianę trybu strojenia odpowiednio na tryb
zaprogramowanych stacji, tryb automatyczny lub tryb ręczny. Naciśnięcie i
przytrzymanie tego przycisku skutkuje zapisaniem aktualnie dostrojonej stacji
w pamięci tunera, na liście stacji zaprogramowanych. Najpierw należy nacisnąć
i przytrzymać ten przycisk, a następnie użyć przycisków lub przycisków
zaprogramowanych stacji radiowych w celu wybrania numeru, pod którym ma
zostać zapisana dana stacja. Następnie trzeba ponownie nacisnąć przycisk Mode/
Store (Tryb/Zapisz) w celu potwierdzenia dokonanego wyboru i zapisania stacji w
pamięci tunera.
Uwaga: jeśli w trybie „Store” (zapisywania) w określonym czasie nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, tuner anuluje ten tryb, a dostrojona stacja nie zostanie
zapisana.
5 Przyciski wyboru źródła sygnału
W celu wybrania żądanego źródła sygnału należy nacisnąć odpowiadający mu
przycisk.
Uwaga: Tuner FM/AM stanowi część urządzenia SR10. Do wybierania zakresu FM
lub AM służ
6 Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych
Są to przyciski do obsługi tunera AM/FM. Służą do wybierania zaprogramowanych
(zapisanych w pamięci tunera) stacji radiowych. Naciśnięcie dowolnego z tych
przycisków powoduje wybranie jednej z 5 pierwszych zapisanych stacji. Kolejne
naciśnięcie tego samego przycisku skutkuje zmianą grupy zapisanych stacji
(np. wybraniem stacji o numerze 6 w sytuacji, gdy dotychczas wybrana była
stacja o numerze 1). Stacje zapamiętywane oddzielnie w przypadku obu
pasm: 10 dla zakresu FM i 10 dla zakresu AM. W celu zmiany pasma i grupy 10
zaprogramowanych stacji należy użyć przycisku FM/AM.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz SR20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz SR20 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Französisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Italienisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Spanisch - 13 seiten

Cambridge Audio Topaz SR20 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info